sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Acatistele lunii ianuarie (II)

10 ianuarie

Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti

Condacul 1:

Ca pe o vistierie a nevoinţelor sihăstreşti, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi împlinirea virtuţilor şi lucrarea rugăciunii celei curate, înstrăinându-te de patria şi neamul tău. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Icosul 1:

Din pruncie ai fost ales să fii sălaş al Duhului Sfânt, Care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor bune şi în râvna către viaţa cea pustnicească, plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Cuvioase, zămislit în rugăciune;

Bucură-te, că a ta mamă te-a născut fără suspine;

Bucură-te, floare rară, pe plaiuri moldoveneşti;

Bucură-te, că ieşit-ai din satul Calapodeşti;

Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi;

Bucură-te, că pruncia ţi-a fost cale către sfinţi;

Bucură-te, că Alexandru la botez ai fost numit;

Bucură-te, copil ager, luminat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel ce Domnul ţi-a pus sufletu-n lumină;

Bucură-te, că de Duhul, toată inima ţi-e plină;

Bucură-te, bunătate, şi a ochilor lumină;

Bucură-te, pustnic mare al întinselor cuprinderi;

Bucură-te, făclierul simţitoarelor deprinderi;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 2

Auzind cuvintele psalmistului care zice: “Arată-mi, Doamne, calea pe care trebuie să merg, că la Tine am ridicat sufletul meu”, ai plecat la Mănăstirea Neamţ unde ţi-ai închinat viaţa slujind lui Hristos şi ascultării necondiţionate potrivit regulilor sfinte, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Dacă ai părăsit casa părintească şi satul natal, ai intrat în obştea fraţilor şi călugărilor din lavra Neamţului unde ai căutat neîncetat să urmezi pravila Bisericii şi să te înduhovniceşti din viaţa părinţilor îmbunătăţiţi. Pentru aceasta, primeşte de la noi cântarea aceasta:

Bucură-te, că de tânăr ai plecat spre nevoinţă;

Bucură-te, că te mângâi din iubire şi credinţă;

Bucură-te, că la Neamţu ai intrat în mănăstire;

Bucură-te, că Fecioara ţi-a fost ţie ocrotire;

Bucură-te, că dorit-ai sfânta viaţă îngerească;

Bucură-te, că-ntru tine Domnu’ a vrut să locuiască;

Bucură-te, că virtutea ai avut-o ca arvună;

Bucură-te, că vrăjmaşii n-au putut să te răpună;

Bucură-te, că în suflet ai purtat pe Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel ce cerul l-ai coborât pe pământ;

Bucură-te, că viaţa nu ţi-a fost decât o cruce;

Bucură-te şi primeşte lauda ce ţi-o aducem;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 3

După ani îndelungaţi petrecuţi în smerenie şi pocăinţă în obştea Mănăstirii Neamţ, ai avut sfatul îmbunătăţitului Părinte Dimitrie ca să pleci în Muntele Sfânt al Athonului. Iar acesta, dăruindu-ţi binecuvântare, ai plecat să te nevoieşti în Schitul Prodromu, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 3

Puterea Celui Preaînalt pogorându-se peste tine, Părinte Antipa, ai împlinit cu osârdie poruncile Evangheliei lui Hristos, încât numele tău s-a făcut cunoscut între Părinţii Athonului, pentru care lucru îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, bun Părinte, plin de har dumnezeiesc;

Bucură-te, că în suflet razele iubirii-ţi cresc;

Bucură-te, pustnic vrednic şi înger înaripat;

Bucură-te, că viaţa ţi-ai ferit-o de păcat;

Bucură-te, floare rară udată de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că avut-ai viaţă sfântă pe pământ;

Bucură-te, piatră-aleasă şi frumosul giuvaer;

Bucură-te, că din lacrimi ţi-ai gătit cunună-n cer;

Bucură-te, trandafirul cu petalele-n lumină;

Bucură-te, că virtutea îmbrăcat-ai ca o haină;

Bucură-te, că pustia ţi-a fost rai duhovnicesc;

Bucură-te, că în juru-ţi flori mirositoare cresc;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 4

Văzându-te pe tine vrăjmasul, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, sporind în viaţa cea duhovnicească, îţi pregătea mulţime de ispite ca să te piardă; însă, după puţin timp, s-a ruşinat de statornicia ta în lucrarea virtuţilor, căci cântai lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 4

Având permanent conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu în fiinţa ta, Părinte Antipa, nu ţi-ai lipit inima de trecătoarele desfătări ale vieţii acesteia, făcân-du-te pildă bună celor ce vor să se mântuiască; pentru aceasta îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, că fiinţa ţi-o pătrunzi cu nepătrunsul;

Bucură-te, cel ce ruga ţi-ai împletit-o cu plânsul;

Bucură-te, pustnic mare cu desăvârşită minte;

Bucură-te, cămplinit-ai toate poruncile sfinte;

Bucură-te, pildă bună şi profet între profeţi;

Bucură-te, îndreptătorul tinerilor înţelepţi;

Bucură-te, că în noapte umpli cerul de-ncântare;

Bucură-te, viers de taină pe lăuntrică suflare;

Bucură-te, cel ce viaţa ţi-a fost Sfântă Liturghie;

Bucură-te, geanănchisă peste-a văzului trezvie;

Bucură-te, auroră cu raze strălucitoare;

Bucură-te, că în Athos ai luminat ca un soare;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 5

Precum cerbul care caută să se adape din izvoarele cele limpezi ale munţilor, aşa şi sufletul tău dorea să se adape din izvoarele cele nesecate ale Harului întru linişte. Pentru aceea, te-ai depărtat în pustie pentru a petrece împreună cu îngerii şi a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

După o vreme ai fost nevoit să părăseşti sălaşele Athosului, Părinte, călătorind până în părţile Novgorodului, unde ai şi rămas până la sfârşitul vieţii tale pământeşti. Întâmpinând şi acolo ispite şi greutăţi, nu te-ai despărţit de dragostea Stăpânului Hristos, pentru care îţi aducem această pioasă cântare:

Bucură-te, că fiinţa ţi-a fost plină de Treime;

Bucură-te, că răbdarea te-a suit la înălţime;

Bucură-te, că pe diavol de ruşine l-ai umplut;

Bucură-te, că de dânsul toată viaţa ai fugit;

Bucură-te, minte, plină de smerită cugetare;

Bucură-te, că psalmii ţi-au fost pururea cântare;

Bucură-te, ochi lăuntric văzător prin orice gând;

Bucură-te, cel ce harul ţi-l împropriezi plângând;

Bucură-te, fericite, tu, preascump al nostru rod;

Bucură-te, că viaţa ţi-ai dus-o în Novgorod;

Bucură-te, mândră floare a grădinii româneşti;

Bucură-te, că te-aşteaptă plaiurile strămoşeşti;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 6

De puterea Duhului Sfânt umbrit fiind, Sfinte, cu îndrăzneală te-ai ridicat împotriva începătoriilor şi stăpânitorilor răutăţilor celor din lume; şi, izgonind vicleşugurile lor, toate faptele tale cele bune le-ai săvârşit cântând Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Voind Preabunul Dumnezeu să arate lumii că nu în zadar se ostenesc toţi cei ce împlinesc voia Lui, a împodobit, aici pe pământ, pe Cuviosul Antipa cu smerită cugetare şi darul înainte-vederii ca să se preamărească numele Lui între prietenii Săi, iar nouă, tărie să zicem:

Bucură-te, cel ce-n tine chipul Lui s-a împlinit;

Bucură-te, că Acela pe tine te-a preamărit;

Bucură-te, cel ce-n dar primeşti şi dărui;

Bucură-te, c-ai dat totul tuturor şi fiecărui;

Bucură-te, rugăciune răsucită pe mătănii;

Bucură-te, văzătorul de dumnezeieşti vedenii;

Bucură-te, cel ce-n taină glasul Domnului asculţi;

Bucură-te, că viaţa ţi-a fost plină de virtuţi;

Bucură-te, fântână cea cu apă cristalină;

Bucură-te, focul sacru din a Duhului lumină;

Bucură-te, cel ce trupul cu rugăciune îl saturi;

Bucură-te, că Scriptura ţi-a fost pravilă şi sfaturi;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 7

Nici frigul, nici aspra vieţuire, nici primejdiile ţinutului auster al Novgorodului îngheţat nu te-au despărţit de dragostea lui Hrisots, Care ţi-a încălzit sufletul prin energia Duhului Sfânt. Preasfânta Treime te-a păzit în viaţa aceasta, ca să foloseşti multora şi să înveţi pe toţi a cânta: Aliluia!

Icosul 7

Dumnezeu Cel negrăit şi necuprins de gând şi de cuvânt, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi Acelaşi fiind, Cel care a iubit lumea atât de mult, încât pe Unul-Născut Fiul Său L-a dat, ca lumea viaţă să aibă şi s-o aibă din belşug, te-a ales pe tine, Părinte Antipa, să-I slujeşti cu bunăcuviinţă. Drept aceea, numele tău, Sfinte, a rămas în memoria celor ce ţi-au urmărit viaţa ta îmbunătăţită, dar şi nouă, celor ce-ţi cântăm:

Bucură-te, cuvioase şi dascăl al rugăciunii;

Bucură-te, paravanul vânturilor şi furtunii;

Bucură-te, fericite, uns cu mir dumnezeiesc;

Bucură-te, floare rară cu miros duhovnicesc;

Bucură-te, că te bucuri, încetând a’ tale plângeri;

Bucură-te, împreună cu soboarele de îngeri;

Bucură-te, nume paşnic şi frumos, cu chip de avvă;

Bucură-te urcând trepte, fericit, din slavăn slavă;

Bucură-te, că întrat-ai în timpul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că de haru-I te-ndulceşti mereu, mereu;

Bucură-te, că stai veşnic între cetele de sfinţi;

Bucură-te, că şi nouă multă milă ne trimiţi;

Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitor;

Bucură-te, că la Domnul ne eşti pururi rugător;

Bucură-te, Părintele Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 8

Voind Hristos să arate lumii că nu în zadar se ostenesc cei ce fac voia Lui aici, pe pământ, ci mare plată se găteşte lor întru Împărăţia Cerurilor, a preamărit pe alesul Său, Antipa, la săvârşirea din viaţa aceasta cu aşezarea în ceata prietenilor Lui, cu care împreună cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Credinţa cea dreaptă păzind, calea săvârşind, încărcat de fapte bune, când Bunul Dumnezeu a voit, te-a chemat pe tine, Părinte Antipa, de la cele vremelnice la cele nepieritoare, primind cununa cea nevestejită a slavei Lui. Pentru aceasta, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, cel ce-n pace lumea o ai părăsit;

Bucură-te, că în ceruri Hristos - Domnul te-a primit;

Bucură-te, că te bucuri, încetând a tale plângeri;

Bucură-te, împreună cu soboarele de îngeri;

Bucură-te, nume paşnic şi frumos, cu chip de avvă;

Bucură-te urcând trepte, fericit, din slavăn slavă;

Bucură-te, că intrat-ai în timpul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că de haru-I te-ndulceşti mereu, mereu;

Bucură-te, că stai veşnic între cetele de sfinţi;

Bucură-te, că şi nouă multă milă ne trimiţi;

Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitor;

Bucură-te, că la Domnul ne eşti pururi rugător;

Bucură-te, Părintele Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 9

Trupul tău plin de mireasma ostenelilor a fost îngropat în Mănăstirea Valaam, alături de ale acelor cuvioşi părinţi nevoitori, iar sufletul tău sălăşluieşte pururea în locaşurile cereşti, slăvind neîncetat pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Nu după multă vreme trupul tău s-a dovedit a fi sălaş al Duhului Sfânt, Părinte Antipa. De aceea, cu evlavie sfintele tale oseminte au fost scoase şi puse cu cinste, ca o comoară de mult preţ, spre închinare credincioşilor. Iar vestea preamăririi tale de către Dumnezeu s-a răspândit în toată lumea ortodoxă, dar mai curând în patria şi neamul tău din care ai plecat. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că în chinuri ţi-a fost totdeauna traiul;

Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul;

Bucură-te, că de-a pururi vezi faţa Sfintei Treimi;

Bucură-te, că în juru-ţi cresc mulţime de lumini;

Bucură-te, trup de slavă inundat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că pământul nu te-a socotit pământ;

Bucură-te, podoabă scumpă care ceru ‘mpodobeşti;

Bucură-te, cămară-n care pururi cu Hristos vorbeşti;

Bucură-te, chip de înger, în văzduhul necuprins;

Bucură-te, rază sfântă, lumină şi foc nestins;

Bucură-te, că din slavă har pogoară să ne-adape;

Bucură-te îndepartare care, totuşi, eşti aproape;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 10

În ceata aleşilor Tăi ai aşezat pe Cuviosul Antipa, cel mult nevoitor. Căci acesta a ştiut pe pământ să preamăreasca numele Tău, iar în ceruri Te laudă neîncetat împreună cu îngerii, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Ca un zid tare împotriva ispitelor eşti pentru noi, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa; roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru neamul românesc, ca întru bucuria inimii să-ţi cântăm:

Bucură-te, stea cerească în lumină negrăită;

Bucură-te, dătătorule de energie nenăscută;

Bucură-te, ştiutorul neştiutelor mistere;

Bucură-te, dătătorul de ştiinţă şi putere;

Bucură-te, trandafirul înflorit pe veşnicie;

Bucură-te, sfeşnic sacru care-n alte zări învie;

Bucură-te, că stai veşnic între cetele mărite;

Bucură-te, că prin tine, Hristos milă ne trimite;

Bucură-te, lecuirea bolilor nevindecate;

Bucură-te, dătătorul de puteri şi sănătate;

Bucură-te, hrănitorul cel cu pâinea mântuirii;

Bucură-te, purtătorul de balsamul lecuirii;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 11

Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, Părinte Antipa, că luminezi toată Biserica Ortodoxă, de la o margine la alta, izvorând bună mireasmă şi revărsând tămăduiri celor ce cinstesc cu dragoste şi se închină sfintelor tale moaşte. Pentru aceasta, lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, îi cântăm împreuna cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Lăudăm nevoinţele tale, Cuvioase Părinte, cinstim sfintele tale moaşte, preamărim răbdarea ta pentru Hristos, cântăm cu bucurie încununarea ta în ceruri şi te rugăm, cu osârdie, să ne ajuţi pe noi în vremea ispitelor şi necazurilor, care ne împresoară, ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, că în lume te-a umbrit cereasca rază;

Bucură-te, că prin tine creştinii se luminează;

Bucură-te, biruinţă, în a lumii osteneală;

Bucură-te, îndrăznire, în a noastră îndoiala;

Bucură-te, vindecare bolilor nevindecate;

Bucură-te, că eşti baie spălătoare de păcate;

Bucură-te, cort de aur şi ancoră a nădejdii;

Bucură-te, apărare celor ce sunt în primejdii;

Bucură-te, mângâierea celor slabi de suferinţă;

Bucură-te, alinare celor ce vin cu credinţă;

Bucură-te, scară tare şi putere nevăzută;

Bucură-te, izbăvirea celor ce cad în ispită;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 12

Dăruieşte, Părinte, şi nouă din darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu, ca să putem birui uneltirile vrăjmaşilor, să mergem pe calea Adevărului şi a dreptăţii, că împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cel ce vezi pururea faţa Treimii Celei de o fiinţă şi nedespărţită, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, primeşte lauda şi cântarea noastră:

Bucură-te, păzitorul, sihaştrilor din munţi;

Bucură-te zi de pace şi alesul între sfinţi;

Bucură-te, uşurinţă în ale noastre mari necazuri;

Bucură-te, biruinţă si-ajutor în negre ceasuri;

Bucură-te, săturarea celor care îţi cer hrană;

Bucură-te, încălzirea celor goi fără de haină;

Bucură-te, cale bună şi podoaba fecioriei;

Bucură-te, crin de aur şi sadul cuvioşiei;

Bucură-te, scut tare şi sabie nedreptăţii;

Bucură-te, adevărul şi solia demnităţii;

Bucură-te, miluirea celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, ajutorul celor ce se mântuiesc;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 13

O, preaminunate Părinte Antipa, omul rugăciunii şi podoaba cuvioşilor, cel ce ai câştigat moştenirea veşnicelor bunătăţi, primeşte această cântare de laudă şi, prin rugăciunile tale către Dumnezeu, cere nouă iertare păcatelor şi izbăvire de chinurile veşnice, că împreuna cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul 1

Din pruncie ai fost ales să fii sălaş al Duhului Sfânt, Care te-a întărit pururea în lucrarea faptelor bune şi în râvna către viaţa cea pustnicească, plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim cu dragoste sfântă pomenirea ta, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, Cuvioase, zămislit în rugăciune;

Bucură-te, că a ta mamă te-a născut fără suspine;

Bucură-te, floare rară, pe plaiuri moldoveneşti;

Bucură-te, că ieşit-ai din satul Calapodeşti;

Bucură-te, mângâiere pentru bunii tăi părinţi;

Bucură-te, că pruncia ţi-a fost cale către sfinţi;

Bucură-te, că Alexandru la botez ai fost numit;

Bucură-te, copil ager, luminat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, cel ce Domnul ţi-a pus sufletu-n lumină;

Bucură-te, că de Duhul, toată inima ţi-e plină;

Bucură-te, bunătate, şi a ochilor lumină;

Bucură-te, pustnic mare al întinselor cuprinderi;

Bucură-te, făclierul simţitoarelor deprinderi;

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!

Condacul 1:

Ca pe o vistierie a nevoinţelor sihăstreşti, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui Dumnezeu, a dobândi împlinirea virtuţilor şi lucrarea rugăciunii celei curate, înstrăinându-te de patria şi neamul tău. Pentru aceasta, într-un glas, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, Părinte Antipa, iubitorule de pustnicie!


12 ianuarie

Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana

Condacul 1:

Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat, Sfântă Muceniţă Tatiana, prin slujirea lui Hristos şi, fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale, prin zdrobirea capiştilor idolilor te-ai învrednicit de cununa mucenicească, pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia!

Icosul 1:

Înfrumuseţată fiind mai mult decât oricare prin înţelepciune şi prin harul lui Dumnezeu, Căruia din pruncie ţi-ai încredinţat viaţa, de mari daruri te-ai învrednicit şi de cununa mucenicească, Sfântă Muceniţă Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, că de bun neam fiind, ai ales smerita vieţuire,

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasă slujire,

Bucură-te, că diaconiţă după vrednicia ta ai fost rânduită,

Bucură-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobită,

Bucură-te, că pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut,

Bucură-te, ceea ce din parinţi binecredincioşi te-ai născut,

Bucură-te, că în mijlocul Romei pagâne ai vieţuit,

Bucură-te, că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a strălucit,

Bucură-te, că de trei ori tatăl tău antipat al Romei a fost,

Bucură-te, că trufia şi necredinţa nu ţi-au schimbat al vieţii rost,

Bucură-te, că din pruncie ai crescut în viaţă creştinească,

Bucură-te, că din aceasta, mari daruri aveau să izvorască,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 2

Slujind lui Hristos ziua şi noaptea în biserica Sa cea sfântă, în care erai rânduită diaconiţă, ai învăţat a sluji Lui în duh şi adevăr şi a-I cânta fără încetare: Aliluia!

Icosul 2

Fiind întru domnie împăratul Alexandru-copilul, care după mamă era închinător lui Hristos, dar pe zeii cei idoleşti nu-i lepădase din capiştile păgânilor, siliţi erau creştinii să slujească idolilor, dar tu, fecioară, ai rămas credincioasă lui Hristos, întru vrednicia de diaconiţă, pentru care noi îţi cântăm:

Bucură-te, ceea ce nu te-ai plecat închinării idoleşti,

Bucură-te, că ai rămas neclintită, pe Hristos să-L mărturiseşti,

Bucură-te, floare nestricăcioasă,

Bucură-te, diaconiţa lui Hristos cea aleasă,

Bucură-te, cea tare în virtute,

Bucură-te, ceea ce te-ai învrednicit de daruri multe,

Bucură-te, că prin a ta mărturisire pe mulţi ai întărit,

Bucură-te, că şi nouă împotriva eresurilor ne eşti zid nebiruit,

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne fereşti de asuprire,

Bucură-te, că din primejdii şi ispite ne dăruieşti izbăvire,

Bucură-te, ceea ce ne agoniseşti darul Duhului Sfânt,

Bucură-te, ceea ce întăreşti credinţa creştinească pe pământ,

Bucură-te, că ne înveţi a sluji lui Hristos cu credinţă,

Bucură-te, că împotriva duşmanilor Săi eşti purtătoare de biruinţă,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 3

Unindu-se prin viclean prieteşug cei tari ai cetăţii împotriva dreptcredincioşilor mărturisitori ai lui Hristos, au sporit cetele mucenicilor, care vor aduce de-a pururi lui Dumnezeu slavoslovii: Aliluia!

Icosul 3

Întru acea vreme prinsă fiind şi tu, fecioară, ceea ce slujeai ca diaconiţă în biserica cea creştinească a Romei, ai fost dată la muncire, dar ai rămas neplecată poruncilor eparhului de a jertfi idolilor, iar noi văzând tăria credinţei tale, cu umilinţă strigăm:

Bucură-te, tăria credinţei,

Bucură-te, steagul biruinţei,

Bucură-te, stâlpul mărturisirii creştine,

Bucură-te, că tiranul eparh nu te-a putut pleca pe tine,

Bucură-te, că prin eresuri şi rătăciri ne arăţi calea cea dreaptă,

Bucură-te, că Biserica mărturisitoare de la tine întărire aşteaptă,

Bucură-te, că ne eşti scut nebiruit împotriva duşmanilor,

Bucură-te, ceea ce eşti dăruitoare neobosită sărmanilor,

Bucură-te, tare apărătoare în primejdii şi nevoi,

Bucură-te, ceea ce te rogi necontenit lui Dumnezeu pentru noi,

Bucură-te, că pe pământ ai fost diaconiţă a lui Hristos,

Bucură-te, că şi-n cer eşti mijlocitoare nouă celor de jos,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 4

Voind necredinciosul eparh să te plece slujirii celei idoleşti a poruncit să fii dusă în capiştea idolilor, dar cu puterea rugăciunilor tale, capiştea s-a sfărâmat. Iar cei de faţă văzând minunea aceasta, slăveau pe Unul Dumnezeu cel Adevărat, strigând Lui: Aliluia!

Icosul 4

Fiind dusă în faţa judecătorului după sfărâmarea capiştei, ai fost supusă la munci fără seamă, dar întărită fiind cu putere dumnezeiască, ai suferit cu multă răbdare mucenicia pentru Hristos, încât mai mult slăbeau muncitorii ce-ţi strujeau trupul cu cazne de tot felul. Iar cei ce au văzut aceasta au mărturisit pentru tine, zicând:

Bucură-te, ceea ce la tot felul de munci ai fost supusă

Bucură-te, îţi strigăm văzând tăria ta cea nespusă,

Bucură-te, că prin chinuri ţi-ai împletit cununa muceniciei,

Bucură-te, că ţi-ai primit răsplata jertfelniciei,

Bucură-te, că ai uimit pe muncitori prin a ta bărbăţie,

Bucură-te, scut nebiruit, al celor ce se roagă ţie,

Bucură-te, ceea ce ai pierdut rătăcirea cea idolească,

Bucură-te, ceea ce lumina dreptei credinţe faci să izvorască,

Bucură-te, păzitoarea noastră de orice rătăcire,

Bucură-te, sprijin şi liman de mântuire,

Bucură-te, Tatiana, floarea cea aleasă,

Bucură-te, faclie mult luminoasa,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 5

Muncită fiind, Sfântă Muceniţă Tatiana, cu felurite munci, te rogi Lui Hristos pentru muncitorii tăi, ca să le dea lor lumina cunoştinţei celei adevărate şi străluciţi fiind ei cu darul Duhului Sfânt, prin rugăciunile tale, împreună aţi strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Întocmai ca şi Sfântul şi întâiul Mucenic Ştefan, te-ai rugat, fecioară, pentru cei ce te munceau, iar aceştia, câstigaţi au fost prin rugăciunile tale la adevărata cunoştinţă de Dumnezeu şi împreună cu tine au primit mucenicia, pentru care noi laude îţi aducem, grăind:

Bucură-te că prin răbdarea ta ai câştigat alte opt suflete pentru Hristos,

Bucură-te, că de la idoleasca rătăcire i-ai întors,

Bucură-te, că ei chiar în sângele lor s-au botezat,

Bucură-te, că împreună cu tine munci grele au răbdat,

Bucură-te că şi azi pe mulţi îi întorci la credinţă,

Bucură-te, că împotriva celui rău ne dai biruinţă,

Bucură-te, solitoare bună către Dumnezeu,

Bucură-te, nădejde de mântuire a sufletului meu,

Bucură-te, că cei binecredincioşi sprijinul tău caută,

Bucură-te, a fecioarelor podoabă de laudă,

Bucură-te, floare nevestejită cu bun miros,

Bucură-te, odor strălucit mult luminos,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 6

Tăindu-li-se capul, celor opt împreună pătimitori cu tine, pe care-i câştigaseşi la adevărata credinţă, s-au învrednicit astfel a intra degrab în ceata mucenicilor, unde neîncetat cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

După aceasta, fiind adusă din nou în faţa judecătorului, ai stat înaintea lui cu trupul întreg şi sănătos şi chip luminos, de care lucru minunat acela mirându-se, cumplit au poruncit să-i biciuiască tot trupul cu bice, iar tu, muceniţă a lui Hristos, ai răbdat cu bucurie şi această muncire, pentru care noi te lăudăm zicând:

Bucură-te, că în chip minunat rănile ţi se vindecau,

Bucură-te, că muncitorii tăi de-aşa minuni se mirau,

Bucură-te, că ai stat înaintea judecătorului cu trup sănătos,

Bucură-te, că chipul îţi era smerit şi luminos,

Bucură-te, că acela de mânie, pentru această minune, s-a umplut,

Bucură-te, că la munci grele iarăşi să te supună au început,

Bucură-te, că şi pe acelea cu bucurie le-ai răbdat,

Bucură-te, că tot trupul de răni ţi-a fost brăzdat,

Bucură-te, că întăreşti pe tot omul ce-n nevoi se frânge,

Bucură-te, că păcatului te-ai împotrivit până la sânge,

Bucură-te, că-n ispite şi dureri te avem ajutătoare,

Bucură-te, a muceniţelor prea luminoasă floare,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 7

Cu felurite chinuri au căutat cumpliţii muncitori a te face, Sfântă Tatiana, să te lepezi de credinţa creştină, dar tu nu încetai a-I sluji Lui Hristos, Mirele tău Cel Prea ales şi, ridicând ochii spre cer, întărită prin puterea Lui, Îi cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Cu harul lui Dumnezeu fiind întărită, răbdat-ai cu bucurie toate caznele, de aceea la felurite munci ai fost supusă, dar nu au dovedit tăria ta, Sfântă Muceniţă a lui Hristos, ci mai mult slăbeau muncitorii de mulţimea loviturilor, că şi cu toiege ai fost bătută, fiind întinsă pe pământ în chipul crucii; iar noi, văzând tăria ta, unele ca acestea îţi cântăm:

Bucură-te, ceea ce ai răbdat nespuse munci pentru Hristos,

Bucură-te, că în chipul crucii ai fost întinsă la pământ jos,

Bucură-te, că fiind bătută cu toiege, ai răbdat cu tărie,

Bucură-te, că pentru a ta răbdare, pâna azi laude îţi aducem ţie,

Bucură-te, că muncitorii tăi oboseau de greul loviturilor,

Bucură-te, că tu sufereai cu blândeţe mulţimea chinurilor,

Bucură-te, că prin a ta răbdare şi pe noi ne întăreşti în ispite,

Bucură-te, liman lin al sufletelor chinuite,

Bucură-te, că pentru Iisus Cel răstignit ai pătimit,

Bucură-te, că al tău trup în chipul crucii ţi s-a răstignit,

Bucură-te, că Hristos ţi-a dat slăvita cunună,

Bucură-te, a noastră propovăduitoare prea bună,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 8

În aşa cumplite munci fiind, înşişi îngerii înconjurau trupul tău istovit de mulţimea bătăilor, lovind împreună pe cei ce te munceau, încât au murit nouă dintr-înşii, iar tu ai rămas nevătămată, de care vedere minunându-se toţi cei din jur, slăveau pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul 8

Iară tu, dacă ai văzut sălbăticiunea muncitorilor tăi, batjocoreai răutatea lor şi nimicnicia zeilor, întărindu-te şi mai mult în credinţă şi, plecându-se ziua, de către seară ai fost aruncată în temniţă, unde toată noaptea lumină cerească te-a strălucit şi îngerii împreună cântau, de care minune uimiţi fiind, laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, că ai batjocorit neputinţa idolească,

Bucură-te, că ai înfrânt izvodirea lor cea drăcească,

Bucură-te, că prin a ta pătimire s-a slăvit numele lui Hristos,

Bucură-te, că L-ai arătat tuturor ca un soare luminos,

Bucură-te, că şi în temniţă ai fost aruncată,

Bucură-te, că acolo de îngeri ai fost înconjurată,

Bucură-te, că lumină cerească te-a strălucit

Bucură-te, că a-L vedea aievea pe Hristos te-ai învrednicit,

Bucură-te, că acum necontenit împreună cu îngerii petreci,

Bucură-te, că de slava mirelui tău cel ceresc te bucuri în veci,

Bucură-te, că celor ce te cheamă în ajutor le dai bucurie,

Bucură-te, povăţuitoarea celor ce cu credinţă se roagă ţie,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 9

Adusă fiind a doua zi din nou înaintea judecătorului şi stând în faţa lui iar, cu chipul prealuminos şi sănătos, ai minunat pe toţi ce te vedeau, iar tu slăveai pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 9

Văzând judecătorul că nu te poate birui cu nici un fel de munciri, a încercat să te înduplece cu viclene uneltiri şi ademeniri ca să te plece să aduci împreună cu ei jertfă idolilor. Iar tu cu înţelepciune te-ai arătat ca şi cum ai primi să jertfeşti lor şi fiind dusa în capiştea idolească, ridicând ochii către cer şi rugându-te fierbinte, s-a făcut tunet înfricoşător şi fulgere căzând din cer au pustiit capiştea, prefăcând în cenuşă toţi idolii şi pe slujitorii lor şi mulţime de norod, pentru care biruinţă, cu bucurie te lăudăm, zicând:

Bucură-te, că nu te-ai lăsat înduplecată prin nici o muncire,

Bucură-te, că nu te-au putut pleca nici prin vicleana uneltire,

Bucură-te, că ai rămas neclintită în mărturisirea lui Hristos,

Bucură-te, că pentru aceasta te-ai învrednicit de un har mult preţios,

Bucură-te, că prin tine s-a zdrobit capiştea idolească,

Bucură-te, că tunete şi fulgere din cer au căzut s-o zdrobească,

Bucură-te, că ale tale rugăciuni toate s-au împlinit,

Bucură-te, că ţi-a ascultat ruga Iisus Hristos, Mirele tău Cel iubit,

Bucură-te, ceea ce plină de înţelepciune te-ai arătat,

Bucură-te, că pe toţi prin minunea aceasta i-ai înfricoşat,

Bucură-te, că zdrobeşti pe hulitorii de Dumnezeu,

Bucură-te, că eşti ajutătoare celor ce cheamă numele tău,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 10

Adusă fiind din nou, Sfântă Muceniţă Tatiana, în divan, ţi-a fost spânzurat trupul şi strujit tot cu unghii de fier, dar duhul nu au putut să ţi-l plece spre idolească slujire, ci mai mult te întăreai în dumnezeiasca credinţă, strigând: Aliluia!

Icosul 10

Fiind din nou aruncată în temniţă, iarăşi îngerii lui Dumnezeu cu luminare au venit să-ţi slujească şi ţi-au tămăduit toate rănile trupului, şi ţi-au întărit duhul, pentru care noi, bucurându-ne, strigăm:

Bucură-te, ceea ce lui Hristos i-ai slujit cu credinţă,

Bucură-te, că în chinuri şi în munci El ţi-a dat biruinţă,

Bucură-te, că te-ai învrednicit ca îngerii să-ţi slujească,

Bucură-te, că prin ei ai înfrânt închinarea idolească,

Bucură-te, că de îngeri ţi s-au tămăduit rănile trupului,

Bucură-te, că prin dânşii ţi-ai întărit virtuţile sufletului,

Bucură-te, că salţi cu îngerii împreună,

Bucură-te, ceea ce eşti către Dumnezeu solitoarea noastră cea bună,

Bucură-te, că în primejdie chemăm al tău nume,

Bucură-te, că şi azi împarţi tămăduiri şi faci minuni în lume,

Bucură-te, că prin tine de mari daruri ne învrednicim,

Bucură-te, că prin tine ne învăţăm cum se cade lui Hristos să-i slujim,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 11

Fiind scoasă din nou afară din temniţă, Sfântă Muceniţă Tatiana, ai fost aruncată în privelişte, spre mâncare unui leu înfricoşat, dar spre uimirea tuturor, acela s-a apropiat lingându-ţi mâinile, dar când l-au scos de acolo, s-a repezit asupra unui cinstit boier, ucigându-l, de care lucru mulţi înfricoşându-se, slăveau pe Dumnezeu strigând: Aliluia!

Icosul 11

Iscodind noi chinuri, ţi-au strujit cumplit tot trupul, Sfântă Muceniţă a lui Hristos, dar tu pe toate le-ai răbdat cu bărbăţie, iar muncitorii tăi cădeau de ostenelile muncirii, mulţi fiind ucişi prin puterea îngerilor, care nevăzut te ocroteau şi întorceau loviturile asupra celor ce te loveau. Apoi în foc aruncată ai fost, dar nici focul nu te-a vătămat, de care minuni, cutremuraţi fiind, slăvim pe Dumnezeu strigând:

Bucură-te, că nu s-au aflat munci prin care să fii biruită,

Bucură-te, Muceniţa lui Hristos, cea iubită,

Bucură-te, că şi îngerii slăveau a ta pătimire,

Bucură-te, că celor zdrobiţi le dai tămăduire,

Bucură-te, cununa muceniciei cea nestricăcioasă,

Bucură-te, diaconiţa cea prea aleasă,

Bucură-te, floarea Bisericii cea cu bun miros,

Bucură-te, vrednică slujitoare a Domnului Hristos,

Bucură-te, că în primejdii la tine toţi năzuim,

Bucură-te, că de la racla moaştelor tale noi har dobândim,

Bucură-te, că eşti întărirea credinţei creştine,

Bucură-te, limanul celor ce aleargă la tine,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 12

Socotind nepricepuţii tăi muncitori că nu cu a lui Hristos putere, ci cu vrăjitorie zdrobeşti toată puterea lor, ţi-au tăiat părul, crezând că aşa te vor putea birui, dar tu râzând de nepriceperea lor slăveai pe Dumnezeu, Cel ce-ţi dădea putere, cântându-I: Aliluia!

Icosul 12

Bucurându-se de socotinţa lor cea dobitocească şi încredinţaţi că ţi-au luat toată puterea prin tăierea părului, te-au închis iar într-o capişte idolească, dar petrecând acolo două zile în dumnezeiască strălucire, când ai fost scoasă din capişte din nou s-au aflat zdrobiţi idolii, de care lucru mâniindu-se cumplit judecătorul, nemaiştiind ce munci să iscodească, ţi-a tăiat cinstitul cap, luând desăvârşit cununa mucenicească, împreună cu bine credinciosul tău tată, pentru care noi cu laude te cinstim:

Bucură-te, că prin deşarta cugetare, au socotit puterea ta vrăjmăşească;

Bucură-te, că ai batjocorit nesocotinţa lor cea drăcească,

Bucură-te, că zadarnic ţi-au tăiat părul ca să-ţi ia puterea,

Bucură-te, că tărie îţi era credinţa şi vederea,

Bucură-te, că prin tunderea părului, puterile nu-ţi slăbesc,

Bucură-te, ne rugăm ţie şi noi, cei din cinul monahicesc,

Bucură-te, că prin tăierea părului şi noi patimile ni le răstignim,

Bucură-te, că-n ispite şi-n patimi cu tine pe vrăjmaş îl biruim,

Bucură-te, ceea ce petreci cu cetele îngereşti,

Bucură-te, că nouă, credincioşilor, mult folositoare ne eşti,

Bucură-te, mângâierea şi întărirea mireselor lui Hristos,

Bucură-te, al cetăţii Craiovei mărgăritar mult luminos,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 13

Prea cinstită şi întru tot lăudată Sfântă Muceniţă Tatiana, care prin aleasă slujire te-ai învrednicit a fi diaconiţă a lui Hristos şi prin nenumăra-tele şi grelele munci pe care le-ai suferit, ai întărit mărturisirea credinţei într-un singur Dumnezeu, zdrobind capiştea idolească prin puterea rugă-ciunilor tale şi ai primit cununa muceniciei prin tăierea capului, auzi rugă-ciunea noastră şi ne izbăveşte de toată înconjurarea duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi mai ales apară turma lui Hristos, care este Biserica, de toate eresurile şi rătăcirile şi ne ajută ca într-o unire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul 1

Înfrumuseţată fiind mai mult decât oricare prin înţelepciune şi prin harul lui Dumnezeu, Căruia din pruncie ţi-ai încredinţat viaţa, de mari daruri te-ai învrednicit şi de cununa mucenicească, Sfântă Muceniţă Tatiana, de la Hristos, Mirele cel ales, pentru care noi cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, că de bun neam fiind, ai ales smerita vieţuire,

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi mireasa lui Hristos, prin aleasă slujire,

Bucură-te, că diaconiţă după vrednicia ta ai fost rânduită,

Bucură-te, ceea ce ai fost cu mari daruri împodobită,

Bucură-te, că pe Hristos din pruncie L-ai cunoscut,

Bucură-te, ceea ce din parinţi binecredincioşi te-ai născut,

Bucură-te, că în mijlocul Romei pagâne ai vieţuit,

Bucură-te, că între necredincioşi viaţa ta ca soarele a strălucit,

Bucură-te, că de trei ori tatăl tău antipat al Romei a fost,

Bucură-te, că trufia şi necredinţa nu ţi-au schimbat al vieţii rost,

Bucură-te, că din pruncie ai crescut în viaţă creştinească,

Bucură-te, că din aceasta, mari daruri aveau să izvorască,

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tatiana, diaconiţă a lui Hristos!

Condacul 1:

Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat, Sfântă Muceniţă Tatiana, prin slujirea lui Hristos şi, fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale, prin zdrobirea capiştilor idolilor te-ai învrednicit de cununa mucenicească, pentru aceasta îţi cântăm: Aliluia!


14 ianuarie

Acatistul Sfintei Nina

Condacul 1:

A cuvântului dumnezeiesc aleasă slujitoare şi faptelor Sfinţilor Apostoli următoare, în semn de cinstită binecuvântare, crucea de la Maica lui Dumnezeu ai primit şi în Iviria o ai înălţat, de aceea, lăudându-te, îţi mulţumim ţie, alăută duhovnicească şi Sfântă Nina. Tu însă, având multă râvnă către Domnul, nu înceta să te rogi pentru noi, de necazuri şi scârbe să fim izbăviţi, căci te chemăm cu umilinţă şi zicem:

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Icosul 1:

Creatorul tuturor făpturilor asemenea unui înger minunat în Iviria te-a înfăţişat, ca să aduci la credinţă popoarele acestui pământ, aflate în întunericul morţii, în minciună idolească şi să le chemi pe ele la lumina adevărului şi la înnoirea sufletului. De aceea, mulţumind lui Dumnezeu, te preamărim ca pe o luminătoare şi rugătoare a noastră şi cu osârdie te chemăm pe tine:

Bucură-te, aleasă preaminunată a Proniei dumnezeieşti;

Bucură-te, vlăstar răsărit din rădăcină cucernică;

Bucură-te, lăcaş al puterii binefăcătoare;

Bucură-te, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu credincioasă solitoare;

Bucură-te, a Apostolilor prealăudată următoare;

Bucură-te, că la propovăduire asemenea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat te-ai silit;

Bucură-te, că minciuna idolească ai nesocotit;

Bucură-te, că sfânta credinţă ai răspândit;

Bucură-te, că ne-ai arătat calea către ceruri;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 2

Treimică oblăduire pentru oameni văzând, a Tatălui Ceresc, a Unicului Său Fiu şi a Sfântului Duh, Care prooroci şi apostoli a ridicat spre slujirea mântuitoare, iar pentru întoarcerea noastră către lumina adevărului evanghelic pe Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii a ales, lui Dumnezeu îi cântăm aşa: Aliluia.

Icosul 2

Dorind înţelepciunea dumnezeiască să pătrundă, de multe ori Sfânta Nina pe îndrumătoarea sa, Niofora, despre Mântuitorul Hristos şi despre hitonul Lui sfânt o întreba. Când Niofora adevărurile de credinţă o învăţa, Sfânta Nina să se închine voia hitonului preascump şi locului faptelor Sfinţilor Apostoli, Noi însă, plini de evlavie pentru viaţa ei, o preaslăvim astfel:

Bucură-te, că adevărurile împărăţiei lui Dumnezeu le-ai descoperit;

Bucură-te, că din tinereţe pe Hristos L-ai iubit;

Bucură-te, că de mama ta, Suzana, din pruncie cu evlavia ai fost învăţată;

Bucură-te, liniştea tatălui tău Zabulon;

Bucură-te, că de Preasfinţitul Iuvenalie în frică de Dumnezeu ai fost păzită

Bucură-te, că dumnezeieştile cuvinte ai învăţat;

Bucură-te, că în Sfântul Oraş Ierusalim te-ai întors;

Bucură-te, că încă din pruncie cu dorirea şi înclinările tale pentru Dumnezeu pe mulţi i-ai mirat;

Bucură-te, că fericirea cerească în loc de cea pământească ai ales;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 3

Ca pe o făclie luminoasă, Sfântă Nina, la dragostea cucernică, la dorirea de închinare la hitonul Domnului şi la râvna apostolească puterea Celui Prea-înalt te-a înălţat, iar toţi cei care au primit de la tine lumina înţelepciunii lui Dumnezeu Îi cântă Domnului aşa: Aliluia.

Icosul 3

Având Sfânta Nina râvnă nestrămutată să mulţumească Maicii Domnului, în Iviria din inimă a dorit să meargă şi la locurile sfinte de acolo să se închine. Pentru aceasta, văzând la ea o asemenea râvnă curată, îi cântăm:

Bucură-te, că deşertăciunile lumii acesteia din tinereţe ai urât;

Bucură-te, că adevărata înţelepciune ai îndrăgit;

Bucură-te, că în învăţătură dumnezeiască comoara înţelepciunii ai aflat;

Bucură-te, că pe iubitorii de deşertăciuni lumeşti, prin traiul plin de bine-faceri, i-ai întrecut;

Bucură-te, că pe nestrămutata piatră a poruncilor lui Hristos te-ai întărit;

Bucură-te, că de credinţa ta îngerii şi oamenii s-au uimit;

Bucură-te, că prin post şi rugăciune trupul l-ai supus sufletului;

Bucură-te, că dragostea ta pentru Biserica lui Dumnezeu multora le-a fost de învăţătură;

Bucură-te, că bunătatea firii la slujirea apostolească te-a adus;

Bucură-te, că prin viaţă bineplăcută vas al Duhului Sfânt te-ai făcut;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 4

Tulburaţi de viforul patimilor lumeşti, nu ne pricepem noi cum să lăudăm minunata ta îndrăzneală, Sfântă Nina de Dumnezeu aleasă, căci în Roma păgână nu te-ai înfricoşat să mergi şi dorinţa ta în numele lui Hristos să împlineşti. Iar Preacurata Maică, din înseşi preacuratele sale mâini, Crucea ţi-a dat şi la binevestirea cuvântului mântuitor în ţara ivireană te-a chemat, pentru toţi acei care doreau să-I cânte lui Dumnezeu aşa: Aliluia.

Icosul 4

Auzind Preasfinţitul Iuvenalie că Maica Preacurată la propovăduirea Cu-vântului Domnului te-a chemat pe tine în ţara sortită ei, Iviria, şi Crucea ţi-a dăruit în vedenie, pe care cu părul tău ai înfăşurat-o, a început să-L slăvească pe Dumnezeu, mântuirea oamenilor, şi să-ţi zică acestea:

Bucură-te, că de binecuvântarea Domnului ai fost luminată;

Bucură-te, că îndrăzneală către Domnul lisus şi Preacurata Lui Maică prin smerenia Duhului ai dobândit;

Bucură-te, că te-ai bucurat când Maica Domnului ţi s-a arătat;

Bucură-te, că de la Preacurata cuvinte preadulci ai auzit;

Bucură-te, că împreună ca nişte prietene aţi vorbit;

Bucură-te, că de surorile din Ierusalim ai fost cinstită;

Bucură-te, că pentru luminarea noastră cu lumina neapusă ai fost hărăzită

Bucură-te, lumânare de Dumnezeu aprinsă care ai izgonit întunericul necurăţiei;

Bucură-te, că ai primit Crucea ca semn al izbândirii tale la mărturisirea adevărului;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 5

Ca o stea de Dumnezeu arătată ai fost, Sfântă Nina, căci la îngăduinţa Născătoarei de Dumnezeu ai strălucit şi ne-ai luminat pe noi cu propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, acestei cereşti călăuzitoare ce a strălucit cu slava faptelor binecinstitoare şi ne-a alinat cu ajutorul său pe toţi cei ce venim la ea rugându-ne, mulţumiri îi aducem cu osârdie, iar Domnului Care ne-a dat o asemenea mijlocitoare Îi cântăm şi îl lăudăm aşa: Aliluia.

Icosul 5

Văzând miresele lui Hristos şi împreună rugătoarele şi postitoarele Nina şi Ripsimia gândul spurcat al nelegiuitului Diocleţian, de a se căsători cu Ripsimia şi slujirii idoleşti s-o supună, din oraşul Roma s-au sfătuit şi în Armenia au fugit, iar aici, păgânul rege Tiridat la moarte le-a osândit. Din mâinile lui Diocleţian şi Tiridat pe Sfânta Nina Dumnezeu a scăpat-o şi la mărturisirea cuvântului evanghelic în Iviria a îndemnat-o. Iar noi, bucurându-ne de acest gând al Domnului pentru mântuirea oamenilor, pe Sfânta Nina, solitoarea Domnului, o lăudăm şi o chemăm:

Bucură-te, că la venirea ta în Roma calea mărturisirii ai ales;

Bucură-te, că în slujirea Cuvântului lui Dumnezeu prin bărbăţie şi duh tare te-ai proslăvit;

Bucură-te, că pentru slava lui Dumnezeu greul drum al Iviriei fără cârtire l-ai străbătut;

Bucură-te, că din mâinile lui Diocleţian şi Tiridat harul Domnului te-a scăpat;

Bucură-te, că în munţii Tialeti smeritul tău glas cu adevărat a răsunat;

Bucură-te, că pacea în suflete cu chipul blândeţii ai întărit-o;

Bucură-te, că buna mireasmă a cuvintelor lui Hristos pe mulţi i-a înmiresmat

Bucură-te, că pe drumul mântuirii ne întăreşti;

Bucură-te, că prin tine de fericirea veşnică ne bucurăm;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 6

Mărturisitoare mare ai fost, Sfântă Nina, căci, prin truda şi nevoinţele tale, Biserica lui Hristos în Iviria s-a răspândit, întunericul orbirii s-a izgonit, lumina dreptăţii s-a ivit, iar noi, cei care de tine am fost izbăviţi din întunericul slujirii idoleşti, cu vrednicie pe Domnul îl vom chema aşa: Aliluia.

Icosul 6

Lumina adevărului în Iviria a strălucit, când Sfânta Nina în oraşul Urbnisi binevestea şi când mulţimea de lume spre capitala Georgiei, se îndrepta, că zeilor mincinoşi Armaz şi Zaden să li se închine; dar pe aceşti idoli, Sfântă Nina cu rugăciunile sale i-a zdrobit. De aceea, ca pe o biruitoare a demonilor o lăudăm pe ea zicând:

Bucură-te, că puterea adevăratului Dumnezeu pentru prima dată în Iviria ai arătat;

Bucură-te, că pe idolul Armaz puterea Celui Preaînalt l-a zdrobit;

Bucură-te, că mândria lui cu rugăciunile tale a fost ruşinată;

Bucură-te, că neputinţa duhului rău prin rămăşitele idolului a fost descoperită;

Bucură-te, că pe demonul Zaden şi pe îngerii lui în picioare i-ai călcat;

Bucură-te, că pe stăpânitorii întunericului i-ai alungat;

Bucură-te, că zadarnica lor împărăţie ai nimicit-o;

Bucură-te, că flacăra necuraţiei diavoleşti ai stins-o;

Bucură-te, că prin suflu năvalnic şi foc din cer slujirea idolească ai putut-o respinge;

Bucură-te, că prin râvna ta numele adevăratului Dumnezeu în Iviria s-a preamărit;

Bucură-te, că fiilor întunericului lumina Evangheliei le-ai arătat;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 7

Deşi regele Mirian împreună cu slugile sale să priceapă doreau puterea adevăratului Dumnezeu Care le-a nimicit idolii neputincioşi, totuşi cu nedumerire se întrebau: “Ce va fi dacă zeii noştri cu adevărat vor cădea?” Cu toate acestea, mărturisirea Sfintei Nina cu evlavie mare a fost primită de drept-credincioşii regi, de preotul iudeu Abiatar, de fiica lui Sidonia şi de alte fecioare. Astfel, pe Domnul Hristos descoperind, I-au cântat Lui aşa: Aliluia.

Icosul 7

Fiii Iviriei de o nouă viaţă s-au învrednicit când cuvintele Adevărului de la Sfânta Nina au primit, căci pentru luminarea şi curăţirea de păcate prin baia botezului toţi au trecut şi tămăduiri să primească de la Domnul vrednici s-au făcut, cu rugăciunile fericitei mijlocitoare; regele Mirian, cu harul Domnului, vederea a dobândit şi, astfel, pe Hristos L-a mărturisit; regina Nana din patul de boală s-a ridicat, iar copilul lor de duhul cel rău a scăpat, împreună cu pace în cristelniţa vieţii renăscând. Popoarele lumii aceste minuni văzând, cu cinste mare pe Sfânta Nina o proslăvesc şi îi cântă:

Bucură-te, că necredinţa regelui Mirian în credinţă ai schimbat-o;

Bucură-te, că dreapta lui mărturisire ai primit-o;

Bucură-te, că orbirea i-ai vindecat de îndată;

Bucură-te, că închinarea la idoli ai stins;

Bucură-te, că de rătăcirile păgâneşti ai scăpat;

Bucură-te, înlăturarea obiceiurilor rele;

Bucură-te, izbăvirea noastră de ispite;

Bucură-te, că celor care cer binefaceri le dăruieşti;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei.

Condacul 8

Mare minune de Dumnezeu ni s-a arătat, când în milostivirea Sa Prea-curata Născătoare prin sorţi şi-a ales Iviria, iar în semn de bunăvoinţă faţă de locuitorii ei, chiar din primele zile ale mărturisirii mântuirii oamenilor, cinstitul hiton al Domnului Hristos le-a dat şi deasupra lui Trunchiul de Viaţă dătător a înălţat, de la care credincioşii tămăduiri în neputinţe şi în dureri primesc; de asemenea, Preacurata, spre întărirea sfintelor sale daruri de credinţă, pe Sfânta Nina cu Crucea în Iviria a îndreptat. De aceea, bucurându-ne cei pământeşti, mintea şi inima noastră către împărăţia Cerurilor le înălţăm şi pe Binefăcătorul nostru Dumnezeu neîncetat îl preaslăvim şi îl chemăm aşa: Aliluia.

Icosul 8

Cu gândul la cele cereşti, Sfântă Nina, pe toate ai căutat să le cuprinzi, de aceea, pe cei pământeşti, care nu L-au cunoscut pe Mântuitorul Hristos, i-ai chemat la vorbirea cu moştenitorii împărăţiei Cereşti, căci acei pământeşti, aflând măreţia slavei Unicului şi adevăratului Păstor ceresc şi pământesc, îl vor slăvi pe El cu o gură şi o inimă împreună cu locuitorii cereşti. Asemenea şi noi, privind la râvna ta pentru mântuirea noastră, cu umilinţă te chemăm pe tine, zicând:

Bucură-te, deschizătoarea uşilor botezului;

Bucură-te, că la Hristos ne-ai adus;

Bucură-te, că încreştinând Georgia, pe sfinţii îngeri cu mare bucurie i-ai cuprins;

Bucură-te, că pe regele Mirian, în numele Dumnezeului adevărat, la construcţia bisericii de mână omenească l-ai îndemnat;

Bucură-te, că în ea cinstita Cruce din viţă-de-vie ai aşezat;

Bucură-te, că mărturia dragostei tale pentru Hristos tuturor fiilor Sfintei Biserici prin aceasta ai lăsat;

Bucură-te, că împreună cu mulţimea uceniţelor tale la Sfântul Botez pe toţi i-ai chemat;

Bucură-te, că pe fiii Iviriei din cristelniţă i-ai primit;

Bucură-te, că pe mulţi la minte i-ai luminat;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei.

Condacul 9

Toate Puterile Cereşti s-au bucurat, când fiii Iviriei s-au botezat; căci Unul dintre Puteri în chip de om minunat S-a arătat şi a întărit Trunchiul făcător de minuni la rădăcina căruia era hitonul Domnului, învăţându-i pe toţi să cânte lui Dumnezeu, împreună cu Sfânta Nina: Aliluia.

Icosul 9

Nici o limbă şi nici un grai nu va putea să te laude după cuviinţă, cea întocmai cu Apostolii Nina, căci slava lui Dumnezeu şi mântuirea aproapelui tocmai din Mtheta kartalina şi din pământul kahetin la toate neamurile de acolo s-au răspândit, Cuvântul lui Dumnezeu de la tine auzind şi mântuirea primind. Noi însă, cuprinşi de bucurie şi mulţumire pentru dragostea ta, te chemăm pe tine astfel:

Bucură-te, că ne-ai acoperit pe noi cu veşmântul botezului;

Bucură-te, val de desfătări, care ne-ai adăpat pe noi cu apa evlaviei;

Bucură-te, apărătoare preaminunată a credinţei lui Hristos;

Bucură-te, că raiul ceresc pe pământ ai răspândit;

Bucură-te, izbăvirea noastră din robia păcatului;

Bucură-te, nimicirea curselor vrăjmaşe;

Bucură-te, că te-ai luptat cu rău cinstitorii;

Bucură-te, biruinţă slăvită asupra necredinţei;

Bucură-te, netrebnicirea obiceiurilor rele şi a superstiţiilor;

Bucură-te, dulce alăută a credinţei;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei.

Condacul 10

Dorind să scapi de moarte veşnică sufletul tău şi al apropiaţilor tăi, cea întocmai cu Apostolii Nina, cu multă râvnă te-ai silit pentru slava lui Dumnezeu, împlinind această faptă istovitoare şi mărturisitoare, de aceea cu dreptate ai fost încununată de Dumnezeu în ceruri cu cunună apostolească, unde împreună cu toţi sfinţii mijloceşti pentru noi în rugăciuni şi cânţi Lui aşa: Aliluia.

Icosul 10

Ca pe un zid puternic Dumnezeu te-a înălţat şi apărătoarea noastră de felurite năpaste te-a arătat, Sfântă Nina, iar nestricăciosul tau trup izvor de tămăduiri s-a făcut, aşezat fiind în pământul kizic, în localitatea Bodbis, unde pe prinţesa Sofia împreună cu poporul de acolo ai luminat, căci toţi pentru care mijloceşti multă milă primesc de la Domnul şi te cheamă pe tine astfel:

Bucură-te, zid şi acoperământ, care nu te ascunzi la venirea noastră;

Bucură-te, că celor care caută mântuirea şi luminarea adevărată eşti gata ajutătoare;

Bucură-te, izvor nesecat al binecuvântărilor şi milelor dumnezeieşti pentru cei care te cinstesc pe tine;

Bucură-te, apărătoarea noastră de năpaste şi moarte primejdioasă;

Bucură-te, ajutătoarea oamenilor evlavioşi;

Bucură-te, potolirea trupurilor zbuciumate;

Bucură-te, bucuria sufletelor noastre;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei.

Condacul 11

Cântare preasmerită Preasfintei Treimi a adus Sfânta Nina, pe Unicul Dumnezeu Cel întreit în Persoane, până la sfârşitul vieţii, cu mintea şi cu fapta iubindu-L. Primeşte deci de la preacinstitorii tăi cântare de umilinţă şi nu te scârbi de noi, căci la tine şi la Preacurata Născătoare în dureri şi nevoi alergăm şi, nădăjduind la mijlocirile tale, Sfânta Nina, pe Dumnezeu Îl chemăm: Aliluia.

Icosul 11

Ca o lumânare aprinsă, Sfântă Nina, în întuneric ai luminat, căci de la pământ la cer te-ai mutat, înainte de aceasta pe credincioşii tăi fii ca nişte vlăstare tinere la tine i-ai chemat şi, tămăduindu-le neputinţele, preacuratul tău duh în mâinile Domnului l-ai dat. Sfârşitul tău cucernic văzând, regele Mirian şi apropiaţii lui amarnic plângeau şi la despărţire cu lacrimi îi cântau acestea:

Bucură-te, înger ceresc care în chip omenesc te-ai arătat;

Bucură-te, mireasa lui Hristos, care pe Mirele Ceresc cu Biserica Iviriei ai unit;

Bucură-te, fericită luminătoare a noastră, care mulţime de fapte bune zi şi noapte ai săvârşit;

Bucură-te, hrănitoare neobosită care cu cuvinte dumnezeieşti ne-ai hrănit

Bucură-te, porumbiţă neprihănită, care de la pământ spre lăcaşurile cereşti ai zburat;

Bucură-te, că sfintele tale moaşte de mireasmă bună sunt cuprinse;

Bucură-te, că de această bună mireasmă, noi, fiii tăi, acum ne desfătăm;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei.

Condacul 12

Cu Harul dat ţie de Dumnezeu ne călăuzeşti, căci preacinstita ta pomeni-re, Sfântă Nina Cea întocmai cu Apostolii o prăznuim şi cu umilinţă venim la chipul tău împodobit cu cinstita Cruce, din suflet rugându-te: păzeşte-ne pe noi în viaţa aceasta în credinţă dreaptă, în evlavie şi curăţie, că la adormirea noastră să ne învrednicim a-I cânta Domnului aşa: Aliluia.

Icosul 12

Cântăm plecarea ta la Domnul, prealăudată Nina, cinstim fapta ta aposto-lească, preamărim râvna ta pentru Dumnezeu, lăudăm îndelunga ta răbdare, slăvim smerenia ta şi mulţumim pentru asemenea sfârşit cucernic, căci mi-nunile care pentru mulţi le-ai săvârşit încă din timpul plecării tale s-au prea-slăvit, de aceea, de ele uimindu-ne, îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, că în cinul îngerilor şi de sfinţi cu dragoste ai fost primită;

Bucură-te, că soborului apostolesc eşti părtaşă;

Bucură-te, că împreună cu feţele aleşilor de Dumnezeu în lăcaşul ceresc te-ai sălăşluit;

Bucură-te, cădelniţă de aur, care înalţi tămâia rugăciunilor noastre la Dumnezeu;

Bucură-te, că prin vederea celor cereşti de veşnica fericire ai parte;

Bucură-te, că de Constantin şi Elena Cei întocmai cu Apostolii ai fost slăvită;

Bucură-te, că de poporul georgian şi de toţi drept-credincioşii eşti prea-mărită;

Bucură-te, comoara minunilor lui Hristos;

Bucură-te, că de la cinstita Cruce înfăşurată cu părul tău, tămăduirea sufletească şi trupească primim;

Bucură-te, că de la sfintele tale moaşte ajutor mult folositor dobândim;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoare a Georgiei.

Condacul 13

O, preaslăvită şi preaminunată luminătoare a Iviriei, pururea noastră rugătoare în faţa Mântuitorului Hristos şi a Preacuratei Sale Maici, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii! Primeşte acum prinoasele noastre bogate, rugându-L cu osârdie preaplăcută pe Dumnezeu să ne izbăvească pe noi de toate năpastele, necazurile şi scârbele şi să ne învrednicească de veşnica fericire în ceruri, că împreună cu tine Domnului să-I cântăm aşa: Aliluia.

(de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1

Creatorul tuturor făpturilor asemenea unui înger minunat în Iviria te-a înfăţişat, ca să aduci la credinţă popoarele acestui pământ, aflate în întunericul morţii, în minciună idolească şi să le chemi pe ele la lumina adevărului şi la înnoirea sufletului. De aceea, mulţumind lui Dumnezeu, te preamărim ca pe o luminătoare şi rugătoare a noastră şi cu osârdie te chemăm pe tine:

Bucură-te, aleasă preaminunată a Proniei dumnezeieşti;

Bucură-te, vlăstar răsărit din rădăcină cucernică;

Bucură-te, lăcaş al puterii binefăcătoare;

Bucură-te, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu credincioasă solitoare;

Bucură-te, a Apostolilor prealăudată următoare;

Bucură-te, că la propovăduire asemenea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat te-ai silit;

Bucură-te, că minciuna idolească ai nesocotit;

Bucură-te, că sfânta credinţă ai răspândit;

Bucură-te, că ne-ai arătat calea către ceruri;

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Condacul 1:

A cuvântului dumnezeiesc aleasă slujitoare şi faptelor Sfinţilor Apostoli următoare, în semn de cinstită binecuvântare, crucea de la Maica lui Dumnezeu ai primit şi în Iviria o ai înălţat, de aceea, lăudându-te, îţi mulţumim ţie, alăută duhovnicească şi Sfântă Nina. Tu însă, având multă râvnă către Domnul, nu înceta să te rogi pentru noi, de necazuri şi scârbe să fim izbăviţi, căci te chemăm cu umilinţă şi zicem:

Bucură-te, Sfântă Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei.

Rugăciune către Sfânta Nina (cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei)

O, atotlăudată şi preaminunată Nina, cea întocmai cu Apostolii, mare podoabă a Bisericii dreptmăritoare şi laudă cinstită a poporului ivirean, cea care întreaga ţară georgiană cu învăţătura dumnezeiască a Evangheliei ai luminat; cu faptele apostoleşti ai învins vrăjmaşul mântuirii noastre, cu munca şi rugăciunile ai sădit aici grădina lui Hristos, care a dat roade multe. Prăznuind sfântă amintirea ta, ne înfăţişăm cinstitului tău chip şi cu evlavie sărutăm atotlăudatul dar dat ţie de Maica Domnului - Crucea de minuni făcătoare, pe care ai înfăşurat-o cu părul tău preţios, şi te rugăm cu umilinţă ca pe o veşnică ocrotitoare a noastră: de toate relele şi scârbele păzeşte-ne, pe duşmanii Bisericii Sfinte a lui Hristos şi pe potrivnicii evlaviei înţelepţeşte-i, turma ta ocroteşte-o şi roagă-L pe Atotbunul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, în faţa Căruia te afli, pace ţării noastre să dăruiască, oamenilor viaţă îndelungată şi spor în tot lucrul bun şi mijloceşte pentru noi să ne primească în împărăţia Sa cerească unde toţi sfinţii laudă Preasfânt numele Lui acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


18 ianuarie

Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei (cel Mare)

Condacul 1:

Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor şi al nostru apărător. Tu, însă, având îndrazneală către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi de toate necazurile ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Icosul 1:

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Tu, însă, pricepând nestatornicia acestei lumi, ai dorit să slujeşti Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. De aceea, primeşte de la noi aceste laude:

Bucură-te, rob credincios al lui Hristos, că din anii tinereţii ai slujit împăratului ceresc;

Bucură-te, om dumnezeiesc, căci prin viaţa ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat;

Bucură-te, rod îmbelşugat al darurilor sfinţeniei;

Bucură-te, că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta;

Bucură-te, că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit;

Bucură-te, că nevoitorii te-au învăţat evlavia;

Bucură-te, că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învăţături a Evangheliei;

Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins;

Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu;

Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 2

Văzând că patria ta a căzut în greaua robie a agarenilor, părinte Atanasie, răbdând strâmtorări şi prigoane de la slugile lui Mahomed, ţi-ai înălţat mintea spre patria cerească, având mângâiere în Unul Hristos şi Lui, printre dureroase ispite, I-ai cântat, ca unui împărat şi Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 2

Înţelepciunea minţii tale luminate de Dumnezeu nu a rămas necunoscută patriarhului Constantinopolului, căci din singurătatea Cretei te-a chemat şi te-a aşezat mitropolit al cetăţii Tesalonicului, că neabătut să vesteşti cuvântul adevărului către turma cuvântătoare a oilor lui Hristos, că hrănindu-le cu hrana cea mângâietoare de suflet a învăţăturii Evangheliei, pe tine, ca pe un bun păstor, să te preamărească aşa:

Bucură-te, luminător nestins al luminii celei neînserate;

Bucură-te, propovăduitorul neobosit al adevărului Evangheliei;

Bucură-te, urmaş şi slujitor al apostolilor;

Bucură-te, al Tesalonicului arhipăstor şi învăţător întocmai cu apostolii;

Bucură-te, că turma încredinţată ţie de Dumnezeu bine ai păstorit-o printre multe şi grele nenorociri;

Bucură-te, că oile tale cuvântătoare le-ai păzit de lupii cei pierzători de suflete;

Bucură-te, că şi pe tronul ierarhului stând, nevoinţele călugăreşti nu le-ai lăsat;

Bucură-te, că în post şi rugăciune ai petrecut neîncetat;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 3

Puterea lui Dumnezeu a coborât asupra ta, Sfinte Ierarhe Atanasie, şi te-a întărit în chip nevăzut în lupta cu necredincioşii şi cu cei ce părăseau credinţa ortodoxă. Cu toate acestea, nici viclenele lor clevetiri, nici săgeţile cele ascuţite ale învăţăturilor celor rele nu te-au clătinat pe tine. Tu, însă, ai stat ca un diamant pe piatra credinţei Sfinţilor Părinţi şi ai cântat lui Hristos. Aliluia.

Icosul 3

Marele Ierarh al Constantinopolului, fericitul Chiril, iubindu-te pe tine precum un tată pe fiul său, te-a oprit pe tine ajutător în ostenelile sale şi în prigoanele din partea necredincioşilor, împreună cu el pătimitor fiind; de aceea şi noi, ca unui iubitor de Dumnezeu şi de oameni, îţi cântăm:

Bucură-te, stea ce străluceşti pe firmamentul Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, stâlp neclintit al credinţei ortodoxe;

Bucură-te, mustrător nebiruit al relelor învăţături;

Bucură-te, apărător atotputernic al adevăratei ortodoxii;

Bucură-te, că bine ai lucrat în via lui Hristos;

Bucură-te, că oile cele rătăcite le-ai adus la turma lui Hristos;

Bucură-te, teolog dumnezeiesc ce foloseşti alese cuvinte omeneşti;

Bucură-te, văzător tainic al harului lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 4

Furtuna de prigoane pe care au ridicat-o împotriva Bisericii lui Hristos cei răucredincioşi l-a înlăturat de la cârma Bisericii din Constantinopol pe fericitul Chiril, pe care în chinuri vrăjmaşii săi l-au sugrumat. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, te-ai învrednicit să porţi veşmântul lui şi, primind în mâinile tale purtătoare de Dumnezeu cârma bisericească, ai cântat îngerească cântare lui Hristos, întemeietorul Bisericii: Aliluia.

Icosul 4

S-a auzit că tu, Sfinte Ierarh Atanasie, asemenea marelui Atanasie din Alexandria, i-ai ruşinat cu învăţătura ta pe vrăjmaşii credinţei ortodoxe şi pentru aceasta din tronul tău ai fost izgonit de duşmani. De aceea, ca pe un mărturisitor al lui Hristos, te fericim cu aceste laude:

Bucură-te, urmaşul apostolilor;

Bucură-te, împreună pătimitorule cu mucenicii;

Bucură-te, tare mărturisitor al lui Hristos;

Bucură-te, că ai arătat răbdare în prigoane;

Bucură-te, că ai biruit răutatea vrăjmaşilor cu iubirea lui Hristos;

Bucură-te, că de doua ori ai fost izgonit de la Tronul patriarhal;

Bucură-te, că ai fost ispitit cu mari necazuri;

Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 5

Asemenea stelei izvorâtoare din Dumnezeu ai venit, Sfinte Părinte Atanasie, din Constantinopol la Muntele Athos, în grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi acolo ai zidit o chilie singuratică, unde te-ai ostenit cu munca în tăcere, în post şi în rugăciune, cântând ziua şi noaptea cântare de laudă Sfintei Treimi: Aliluia.

Icosul 5

Am văzut, Sfinte Părinte Atanasie, că la chilia ta, mulţi călugări s-au adunat şi schitul tău s-a mărit şi acolo până acum se preamăreşte numele lui Hristos şi amintirea ta se întăreşte cu aceste laude:

Bucură-te, bun rânduitor al singurătăţii călugăreşti;

Bucură-te, tămâie binemirositoare în rugăciune către Dumnezeu;

Bucură-te, că la Athos ai dobândit liman lin şi prielnic pentru mântuire;

Bucură-te, că, sub acoperământul Maicii Domnului, în linişte ai vieţuit;

Bucură-te, că ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului;

Bucură-te, că ai răbdat cu înţeleaptă bărbăţie prigoanele şi chinurile cele crunte;

Bucură-te, că, asemenea lui Hristos, nici tu nu ai avut unde să-ţi pleci capul;

Bucură-te, că ai ajuns la desăvârşirea tuturor virtuţilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 6

Propovăduitor al credinţei ortodoxe ai fost tu în toată Ţara Moldovei, în Mănăstirea Sfântului Ierarh şi făcător de minuni Nicolae din Galaţi, găsind odihnă vremelnică de osteneli, de prigoane şi răutăţi; aici te-ai nevoit pentru mântuirea fiilor credincioşi ai Bisericii, învăţându-i neîncetat să-I cânte cu bună cucernicie lui Dumnezeu Celui în Treime: Aliluia.

Icosul 6

Lumina neapusă a cunoaşterii de Dumnezeu strălucind în sufletul tău iubitor, te-a dus la înălţimea duhovnicească a desăvârşirii, uimind şi pe bine-credinciosul voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea ta în rugăciune înaintea Domnului; ca şi aceluia odinioară, dă şi sufletelor noastre celor întunecate să-ţi cântăm aceste laude:

Bucură-te, următor al Sfântului Apostol Andrei în ţinuturile Dunării de Jos

Bucură-te, lumină strălucitoare care arăţi sufletelor credincioase calea spre Soarele dreptăţii;

Bucură-te, povăţuitor sfinţit al marelui voievod Vasile;

Bucură-te, păstor sfinţit de mâna Celui Preaînalt;

Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi învăţat dreapta credinţă pe creştinii de la Dunăre;

Bucură-te, sfinţitor al sufletelor însetate de adevăr;

Bucură-te, potir umplut de pacea lui Dumnezeu;

Bucură-te, părinte iubitor al celor binecredincioşi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 7

Domnul, Cel iubitor de oameni, dorind să-ţi vină în ajutor, ţi-a pus gând să călătoreşti spre ţinuturile Rusiei, ca să dobândeşti mângâiere sufletească şi prin rugăciunile tale să sfinţeşti pământurile unde din vremuri străvechi se cânta Preasfintei Treimi cântare de laudă: Aliluia.

Icosul 7

Văzând în tine un nou luptător pentru evlavie, ţarul Alexei te-a primit cu dragoste şi te-a dăruit cu daruri bogate. Noi îţi aducem, cu smerenie, în loc de daruri, aceste laude:

Bucură-te, că pământul l-ai sfinţit cu paşii picioarelor tale;

Bucură-te, că la bătrâneţi cinstite ai arătat tinereţe duhovnicească;

Bucură-te, că inimile creştinilor noştri le-ai mângâiat cu rugăciunile tale;

Bucură-te, că pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea ta;

Bucură-te, luptător al evlaviei bisericeşti;

Bucură-te, mustrătorul eresurilor şi al schismelor;

Bucură-te, judecător înţelept al celor credincioşi;

Bucură-te, păstrătorul curăţiei credinţei ortodoxe;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 8

Călător străin ai fost, Sfinte Ierarh Atanasie, în pământul Ucrainei, dar numai prin limbă, căci prin credinţă şi prin evlavie, ai fost apropiat de poporul din acele locuri şi cu voia lui Dumnezeu, curând ai dobândit a doua patrie, căci prin somnul morţii te-ai odihnit, ca să te faci apărător şi rugător către Dumnezeu pentru poporul care cântă totdeauna lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia.

Icosul 8

Încredinţându-te cu toată inima Domnului şi povăţuit de Dumnezeu fiind, ai venit, Sfinte Ierarh Atanasie, la mănăstirea din Lubni şi bolnav, ai binevoit să rămâi acolo. Dar chiar în neputinţe fiind, nu ai lăsat nevoinţa rugăciunii şi alegând un loc însingurat ai înălţat neîncetat rugăciuni către Domnul. De aceea şi noi, cu dragoste îţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, care prin venirea ta, ai preamărit liniştitul aşezământ de la Lubni;

Bucură-te, că prin minunatele tale minuni, tuturor l-ai făcut cunoscut;

Bucură-te, că Biserica dreptmăritoare cu nestricăciunea moaştelor tale ai împodobit-o;

Bucură-te, că prin harul moaştelor tale vindecătoare ai sfinţit-o;

Bucură-te, că în cântări neîncetate ai primit sfârşit cu pace;

Bucură-te, că, în rugăciune şi cu genunchii, plecaţi l-ai întâmpinat pe îngerul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai fost socotit în ceata sfinţilor;

Bucură-te, că ai fost răsplătit de Dumnezeu cu nestricăciune;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 9

Toţi îngerii lui Dumnezeu cu cântări de bucurie au întâmpinat dreptul tău suflet, Sfinte Ierarhe Atanasie, care s-a înălţat până la locaşurile cereşti, iar Făcătorul îngerilor în cămările raiului l-a primit şi împreună cu cetele îngerilor ai cântat cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 9

Ritorii cei vorbitori în deşert au fost ruşinaţi. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, prin nestricăciune şi minuni de la Domnul, ai fost preamărit după moarte. Căci sfintele tale moaşte, după opt ani de şedere în mormânt, au fost aflate întregi şi nestricate. Bucurându-ne de această vădită mărturie a sfinţeniei tale, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, că primind moartea, nu ai cunoscut stricăciunea;

Bucură-te, că te-ai preamărit prin binecuvântatele şi vindecătoarele tale moaşte;

Bucură-te, că racla cu moaştele tale este vindecătoare de suferinţe;

Bucură-te, că prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire.

Bucură-te, că şi după moarte şezi pe scaunul ierarhicesc;

Bucură-te, căci, cu dreapta ta întinsă spre sărutare, ne binecuvântezi în chip nevăzut;

Bucură-te, că din nevoi şi suferinţe ne izbăveşti cu rugăciunile tale;

Bucură-te, vindecător fără de plată;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 10

Mântuire veşnică ai moştenit, neuitate Sfinte Ierarhe! Căci nouă, celor cuprinşi de valurile acestei vieţi, ne eşti cârmaci credincios şi apărător până în ziua de astăzi. Pe cei ce te cheamă în ajutor îi miluieşti, pe alţii îi îndreptezi spre limanul cel lin, că împreună cu tine să cântăm cu toţii lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinţi: Aliluia.

Icosul 10

Slujitor credincios al lui Hristos Împăratul cel ceresc fiind, Sfinte Ierarhe Atanasie, pe noi, robii Săi leneşi şi netrebnici, învredniceşte-ne de harul dat ţie din ceruri, spre săvârşirea faptelor bune şi a virtuţilor şi cheamă-ne spre împlinirea poruncilor lui Hristos, ca să ne asemănăm ţie şi în ceasul morţii noastre să avem nădejde de mântuire, cântându-ţi aceste laude:

Bucură-te, Sfinte Atanasie, că eşti preamărit de Dumnezeu;

Bucură-te, arhiereule, că eşti plin de daruri de la Arhiereul cel Veşnic, Hristos

Bucură-te, că eşti ocrotitorul binecuvântatului neam creştinesc;

Bucură-te, că celor ce te cinstesc pe tine le eşti rugător neadormit;

Bucură-te, că văduvelor şi orfanilor le eşti apărător nemitarnic;

Bucură-te, doctorul celor bolnavi;

Bucură-te, vindecătorul celor slăbănogi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 11

Cântările noastre de laudă nu le lepăda, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, ci primeşte-le cu milostivire şi înalţă pentru noi, la Domnul Dumnezeu, rugăciunile tale fierbinţi, ca să fie milostiv faţă de nedreptăţile noastre. Avându-te pe tine mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, avem îndrăzneală să cerem har de la El, Căruia îi cântăm: Aliluia.

Icosul 11

Te cinstim pe tine, Sfinte Părinte Atanasie, ca pe un mare luminător, căci lumina faptelor tale bune, cu care Tatăl ceresc te slăveşte, nu se va stinge în veci. Şi acum, în faţa Tronului Său şezând întru slavă, primeşte de la noi aceste laude:

Bucură-te, că petreci întru slava sfinţilor;

Bucură-te, că pentru sufletele noastre înalţi rugăciuni neîncetate;

Bucură-te, crin înmiresmat al sfinţeniei şi curăţiei;

Bucură-te, floare prealuminată a tuturor virtuţilor;

Bucură-te, apărător milostiv al tuturor celor furaţi şi oropsiţi;

Bucură-te, că şi după moarte eşti povăţuitor şi păstor al oilor cuvântătoare

Bucură-te, că tuturor celor ce aleargă la cinstita ta raclă le dăruieşti daruri bogate;

Bucură-te, nădejdea şi ocrotitorul celor ce ţi se roagă ţie;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 12

Racla sfintelor tale moaşte este plină de harul lui Dumnezeu, Sfinte Părinte Atanasie; privirile noastre se bucură şi inima se umileşte când ne uităm la tronul arhieresc pe care şezi, ţinând în mână cârja păstorească. Pentru aceasta, închinându-ne moaştelor tale mult-vindecătoare, îl preaslăvim pe Dumnezeu, Cel ce ni Le-a dăruit spre mângâiere şi tămăduire şi Îi cântăm neîncetat: Aliluia.

Icosul 12

Cântând nenumăratele şi minunatele tale minuni, Sfinte Atanasie făcătorule de minuni, te mărim şi te lăudăm, că ai primit har de la Dumnezeu şi te rugăm cu sârguinţă: în ceasul morţii, când sufletul nostru se apropie de ieşirea sa şi este înconjurat de demonii cei îngrozitori, arată-te nouă ocrotitor şi cu rugăciunile tale, izbăveşte-ne din stăpânirea celui rău, ca să-ţi cântăm cu mulţumire acestea:

Bucură-te, că ai mare îndrăznire către Domnul;

Bucură-te, urmaşul apostolilor;

Bucură-te, că stai în ceruri cu toţi sfinţii, întru slavă;

Bucură-te, că şi pe pământ, în tron arhieresc petreci, prin moaştele tale nestricate;

Bucură-te, căci şi pe noi, românii, ne binecuvântezi prin sfintele tale moaşte;

Bucură-te, bucuria celor credincioşi;

Bucură-te, doctor binecuvântat al trupurilor noastre;

Bucură-te, mijlocitor aducător de mântuire sufletelor noastre;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 13

O, mare făcător de minuni, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, părintele nostru Atanasie, cerem şi te rugăm: înalţă sfintele tale rugăciuni la Domnul Dumnezeu şi izbăveşte-ne pe noi de osânda veşnica şi de chinurile iadului, că, prin mijlocirea ta, să ne învrednicim împreună cu tine să moştenim fericirea raiului şi să-I cântăm, cu toţi sfinţii, Ziditorului nostru: Aliluia.

(de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Tu, însă, pricepând nestatornicia acestei lumi, ai dorit să slujeşti Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. De aceea, primeşte de la noi aceste laude:

Bucură-te, rob credincios al lui Hristos, că din anii tinereţii ai slujit împăratului ceresc;

Bucură-te, om dumnezeiesc, căci prin viaţa ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat;

Bucură-te, rod îmbelşugat al darurilor sfinţeniei;

Bucură-te, că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta;

Bucură-te, că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit;

Bucură-te, că nevoitorii te-au învăţat evlavia;

Bucură-te, că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învăţături a Evangheliei;

Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins;

Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu;

Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Condacul 1:

Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor şi al nostru apărător. Tu, însă, având îndrazneală către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi de toate necazurile ca să-ţi cântăm:

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, mare făcător de minuni!

Rugăciunea 1:

O, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Atanasie! Chemarea slujirii arhiereşti dându-ţi-se prin porunca lui Dumnezeu, alegerea slujirii arhiereşti ai primit şi Crucea lui Hristos pe umerii tăi punând, ai fost un bun păstor, luminător preaslăvit, stâlp neclintit, slujitor credincios al Bisericii, începător al ierarhilor, apărător al Ortodoxiei, dezrădăcinător al necredinţei, iar pentru aceasta ai fost aşezat în casa Domnului tău.

Roagă-te dar pentru noi, cei ce venim cu credinţă şi cu dragoste la cinstitele şi mult-vindecătoarele tale moaşte, şi nu ne lepăda pe noi, cei ce îţi cerem ajutor în necazuri şi în boli. Îndrăzneşte la Preabunul Părinte cu rugăciunea ta, mijloceşte pentru sufletele şi trupurile noastre şi deschide-ne nouă uşile milostivirii lui Dumnezeu. Prin rugăciunile tale, păstrează Sfânta Biserică întărită şi neclintită de toate uneltirile vrăjmaşului. Roagă-L pe Domnul şi Stăpânul să ne ajute să petrecem viaţă liniştită şi netulburată, întru toată evlavia şi curăţia. Păzeşte Biserica noastră de toate necazurile şi ispitele care vin de la toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi precum fiind în viaţă i-ai izbăvit pe locuitorii Cretei de moartea cea nedreaptă a agarenilor, aşa şi acum, fiind în ceruri, roagă-te neîncetat lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată reaua întâmplare şi pe noi, smeriţii creştini, care te cinstim cu laude şi cântări la Dunăre, unde ca un neîntrecut povăţuitor ai propovăduit pocăinţa şi iertarea vrăjmaşilor pentru iubirea lui Hristos cea fără de margini, întinde mâna ta de ajutor tuturor creştinilor ortodocşi care aleargă la cinstitele tale moaşte. Fii grabnic sprijinitor celor ce ţi se roagă, că văzând milostivirea lui Dumnezeu şi primind ajutorul aşteptat, să mărim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o Fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a 2-a:

O, mare şi minunate Sfinte Ierarhie al lui Hristos, Atanasie, luminătorul Bisericii din Constantinopol, făcător de minuni şi ocrotitor al ţărilor ortodoxe! Tu încă din tinereţe ai părăsit toate cele lumeşti, călăuzit fiind de iubirea către Dumnezeu şi de buna socotinţă duhovnicească şi ai vestit tuturor oamenilor zicând: Ce este bogăţia, ce este omul, slava şi puterea? Fum care se împrăştie în văzduh; toate acestea sunt duse de vânt! De aceea să ne dorim bogăţie pentru veacul viitor. Astfel învăţând, tu însuţi te-ai făcut pildă, căci erai milos, bun la inimă, smerit, blând şi simplu pentru toţi. Pentru aceasta şi întru adormirea ta, mult-Milostivul Dumnezeu te-a luminat şi te-a preaslăvit cu nenumărate minuni şi cu nestricăciunea moaştelor tale. Având însă îndrăzneală către Domnul, apără şi mântuieşte cu mijlocirea ta poporul român, ţara noastră şi oraşul acesta, în care ai binevoit să te odihneşti prin aducerea sfintelor tale moaşte. Roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne ierte nouă toate greşelile, cele de voie şi cele fără de voie, şi să ne izbăvim de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de toate necazurile şi supărările şi de toate neputinţele. Roagă-te că Milostiv să ne fie nouă, tuturor, Domnul şi aici şi în veacul ce va să fie, iar pe cei adormiţi dintre noi să-i odihnească în loc de lumină. Noi, cei ce ne închinăm la icoana cu moaştele tale, avându-te pe tine rugător neadormit către Domnul, cu mulţumită şi cu dragoste preaslăvim Treimea cea Sfântă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin


19 ianuarie

Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul

Troparul, glasul 1

Locuitorul pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie; şi cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă.

Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere,

Slavă Celui ce te-a încununat pe tine,

Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul 1:

Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu, iar locuind în pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Christos harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim:

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Icosul 1:

De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara, Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul, cu rugăciunile şi privegherea, cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. Iar neroditori fiind, se depărtaseră de traiul însoţirii, însă cu duhul erau tot uniţi. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor, şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii:

Bucură-te, cu tatăl tău, preotul Avraam, de bucuria vederii sfântului patriarh

Bucură-te, că răpindu-li-se averile, Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul

Bucură-te, că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri

Bucură-te, că nu au zăbovit în a urma voii Domnului

Bucură-te, că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui

Bucură-te, că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare

Bucură-te, că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus

Bucură-te, că lăcaş Sfântului Duh te-a numit

Bucură-te, că numele fericirii ţi-a dăruit

Bucură-te, că vieţuirea îngerească, roditoare a mântuirii multora, ţi-a zugrăvit

Bucură-te, că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 2

Zămislit de Părinţii tăi la bătrâneţile lor, ai alergat, fericite, cu dor dumnezeiesc, la izvorul cunoştinţei de Dumnezeu. Şi deprinzând Sfintele Scripturi, neobosit umblai pe cărările înţelepciunii, iar în inimă păzeai nestinsă lumina sfintei cântări de Aliluia!

Icosul 2

Cu viaţa cea fericită, ca şi cu o neîntinată mireasă, doreai să te însoţeşti. Iar când Părinţii tăi, uitând de îngereasca sfătuire, te-au silit spre însoţire cu femeie, te-ai înălţat ca o pasăre peste cursa vânătorilor. Aşa ai putut împlini şi voia părintească, dar şi păzi nestricată fecioria trupului şi sufletului, pe care le închinasei lui Dumnezeu:

Bucură-te, că în strâmtorare, ochii sufletului la Dumnezeu i-ai ridicat

Bucură-te, că El a pus sfat bun în inima ta

Bucură-te, că ai împlinit voia Lui cu nădejde neclintită

Bucură-te, că prefăcându-te bolnav, după ospăţul de nuntă ai ieşit şi ai alergat spre ajutorul de Sus

Bucură-te, că aşa ţi-ai păzit fecioria cea închinată Domnului

Bucură-te, că ai mers în muntele Nitriei şi în vis ai văzut un bărbat minunat, strălucind ca lumina

Bucură-te, că el ţi-a arătat pustiul unde aveai să te sălăşluieşti

Bucură-te, că la întoarcerea acasă, mireasa ta a trecut la Domnul întru feciorie curată

Bucură-te, smerire de sine prin gândul la moarte

Bucură-te, negrijă de cele pământeşti şi încredinţare de sine lui Dumnezeu

Bucură-te, că şi părinţii tăi s-au bucurat de curăţia vieţii tale

Bucură-te, că le-ai slujit cu dragoste şi osârdie până la moarte

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 3

Ai căutat, Fericite Macarie, cu râvnă, un sfânt călăuzitor pe calea mântuirii şi pururea te rugai lui Dumnezeu pentru aceasta. Iar într-o zi, de praznicul unuia dintre sfinţi, când pregăteai prânzul, mai ales pentru cei săraci şi scăpătaţi, ai văzut în biserică un monah, venit pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine, şi ai cunoscut chipul vieţii celei îmbunătăţite. Drept aceea l-ai chemat după slujbă la ospăţ şi luându-l de-o parte l-ai rugat să primească să-ţi fie sfetnic bun în viaţă, ca împreună să-I cântaţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

A doua zi ai alergat la bătrânul monah, care ţi-a primit mărturisirea şi tainele inimii, după care te-a povăţuit îndelung. Iar seara, pe când te odihneai, şi-a ridicat mintea în rugăciune spre Dumnezeu şi a văzut în vedenie un sobor de monahi cu chipuri albe şi aripi care te îndemnau spre dumnezeiasca trezvie şi râvnă în slujba lui Dumnezeu:

Bucură-te, că prin povăţuitorul tău, Christos te-a chemat spre mântuirea multora

Bucură-te, că printr-însul ai primit îngereasca chemare

Bucură-te, că te-a grăbit spre cele plăcute Domnului

Bucură-te, că te-a învăţat multe despre rugăciune, priveghere şi post

Bucură-te, că întors acasă, ai împărţit toate ale tale săracilor

Bucură-te, că ai îmbrăţişat sărăcia de bunăvoie şi ai urmat lui Christos

Bucură-te, că în mâinile sfântului bătrân ţi-ai lepădat voia

Bucură-te, că el a primit-o şi a slujit-o cu dragoste înaintea lui Dumnezeu

Bucură-te, că te-a învăţat lucrul mâinilor spre aşezarea duhovnicească

Bucură-te, că ţi-a făcut chilie nu departe de dânsul şi te-a îngrădit cu porunci de suflet ziditoare

Bucură-te, că te-a născut la viaţa îngerească binecuvântată

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 4

Ai sporit, Sfinte Macarie, în legea Domnului, prin alergarea pe calea cea strâmtă a vieţii monahiceşti, încât episcopul locului aflând despre vieţuirea ta fericită te-a făcut cleric cu de-a sila, deşi erai încă tânăr. Dar tu, după o vreme ai fugit de acolo, căci ardeai de dorul liniştii celei după Dumnezeu, întru care neîncetat să-I cânţi: Aliluia!

Icosul 4

Întru lucrul mâinilor şi rugăciune neîncetată a inimii te-ai întărit, feri-cite, îngrădindu-te cu Crucea Domnului în războiul de gânduri, năluciri şi înfricoşate năvăliri pe care diavolul ţi l-a ridicat împotrivă. Şi cum, pătruns de frica cuviincioasă şi dragostea de Dumnezeu, întru nimic socoteai meşteşugirile lui, a ridicat peste tine război prin oameni, făcând pe o tânără ce luase în pântece din desfrânare să arunce asupra ta păcatul cel cumplit:

Bucură-te, priveghere neîncetată cu duhul

Bucură-te, înstrăinare de tulburările lumii

Bucură-te, că ai fost învinuit şi ocărât pe nedrept

Bucură-te, că ai fost târât prin sat cu negrăită batjocură

Bucură-te, că ai fost tras de păr şi călcat cu picioarele

Bucură-te, că ai fost bătut cu beţele de toţi până aproape de moarte

Bucură-te, că abia te-au lăsat viu, punându-se pentru tine chezaş un cinstit bărbat

Bucură-te, că fiind gata să moară pentru tine, acesta te-a adus la chilie

Bucură-te, că lucrai ziua şi noaptea să hrăneşti pe femeia însărcinată

Bucură-te, că prin dreapta judecată a Domnului, ea nu a născut până ce nu a mărturisit clevetirea

Bucură-te, că toţi s-au pocăit şi au alergat să-ţi ceară iertare

Bucură-te, că te-ai păzit de slava omenească, fugind de acolo în pustie

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 5

Trei ani ai petrecut într-o peşteră, Părinte, după care te-ai dus la Sfântul Antonie cel Mare în Muntele Faran, iar el te-a primit cu dragoste să-i fii ucenic în pustniceştile nevoinţe. Şi ai sporit în ele prin ascultare, încât erai numit de ceilalţi fraţi tânăr bătrân. Căci din tinereţe arătai viaţă aleasă şi te luptai ziua şi noaptea cu diavolii, păzind neclintit zidul întemeiat de Hristos, Căruia Îi cântai: Aliluia!

Icosul 5

Prin smerenie şi pomenirea neîncetată de Dumnezeu ai stins mulţimea săgeţilor vrăjmaşului, luând de la Christos, la patruzeci de ani de la naşterea ta, darul tămăduirilor şi al proorociei, precum şi stăpânire asupra necuratelor duhuri. Apoi te-ai învrednicit treptei preoţeşti şi ai fost călăuzitor părinţilor celor ce vieţuiau în schit:

Bucură-te, suflet stăpânit de focul Duhului

Bucură-te, inimă întărită cu hrană duhovnicească

Bucură-te, biserică sfinţită în care locuieşte Christos

Bucură-te, că pe Marele Antonie adeseori l-ai cercetat

Bucură-te, că de dânsul ai fost mult povăţuit

Bucură-te, că împreună v-aţi împărtăşit de tăria cuvintelor duhovniceşti

Bucură-te, că ai moştenit toiagul pe care Sfântul Antonie îşi sprijinea trupul

Bucură-te, că precum Elisei de la Ilie, ai luat şi îndoit duh

Bucură-te, că ai izgonit căpetenii diavoleşti cu postul şi rugăciunea

Bucură-te, că prin turnare cu apă sfinţită ai izbăvit pe o femeie de asemănarea de animal

Bucură-te, că ai îndemnat-o apoi spre râvnă sporită în împărtăşirea cu Sfintele Taine

Bucură-te, că ai risipit înşelarea celor cuprinşi de farmece

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 6

Prin ungerea cu untdelemn sfinţit ai făcut sănătoasă pe o fecioară plină de răni şi pe mulţi ai tămăduit prin rugăciune de boli, vrăji şi amăgirea ereticească, chiar şi morţi ai înviat cu puterea lui Christos, ca întru slava Lui să se înalţe din multe inimi cântarea întreit sfântă: Aliluia!

Icosul 6

Pe o căpetenie a întunericului ai alungat-o din cel în care intrase prin patima mândriei şi lucra prin el false minuni şi închipuiri eretice. Căci la cererea stăruitoare a episcopului, te-ai rugat din adâncul inimii, iar pentru mântuirea multor înşelaţi te-ai înarmat cu credinţă şi ai înviat un mort din cei de demult. Atunci diavolul a fost izgonit cu putere din cel stăpânit, iar tu ai botezat pe cel înviat, dăruind lui Christos mulţime de popor:

Bucură-te, prin care slava lui Dumnezeu s-a arătat

Bucură-te, surpare a puterii vrăjmaşe prin lucrarea Duhului Sfânt

Bucură-te, că te-ai învrednicit de dumnezeiasca insuflare

Bucură-te, sfântă nevoinţă întru teama de a nu cădea în slavă deşartă

Bucură-te, că prin tine Christos a şters lacrimile celor necăjiţi

Bucură-te, că ai descoperit văduvei mâhnite zălogul cel ascuns

Bucură-te, că pe bărbatul ei l-ai înviat ca să spună unde a pus visteria cea străină

Bucură-te, izbăvitorul văduvei şi orfanilor de amara robie

Bucură-te, că şi pe un alt mort l-ai înviat, ca să scapi pe cel învinuit pe nedrept

Bucură-te, că cel adormit i-a mărturisit din groapă nevinovăţia

Bucură-te, că nu ai căutat să afli pe cel vinovat, nădăjduind în judecata lui Dumnezeu

Bucură-te, că ai arătat atunci că lucrul tău era mila, iar nu judecata

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 7

Pe cel îndrăcit, care avea în sine pe diavolul îmbuibării şi mistuia ca nimic toată mâncarea primită, l-ai tămăduit prin rugăciune şi post, povăţuindu-l spre înfrânare şi lucrul mâinilor. Iar pentru călcarea sfintelor porunci te mâhneai şi plângeai şi întru Duhul Sfânt te rugai pentru toată lumea, încât chiar şi pe cei din muncile iadului îi umbreai cu milostivirea. Pentru aceasta, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Cu puterea lui Dumnezeu l-ai silit pe diavol să-şi arate pe faţă mulţimea meşteşugurilor cu care îi ispitea pe monahii din mânăstire, iar pe singurul dinre fraţi care îi făcea voia, l-ai adus la mărturisire curată şi la sporirea în lupta cea bună:

Bucură-te, că pentru a-i înfrânge ruşinea, te-ai arătat celui căzut însuţi ispitit de patimile ce-l stăpâneau

Bucură-te, că aşa a aflat îndrăznire spre mărturisire şi pocăinţă

Bucură-te, că l-ai întărit în postire şi cugetarea cea după Dumnezeu

Bucură-te, că l-ai îndemnat să înveţe părţi din Evanghelie şi alte sfinte cărţi

Bucură-te, că l-ai învăţat să nu primească gândul cel rău

Bucură-te, că fratele sculat din păcat, s-a arătat apoi mai potrivnic celui rău decât toţi ceilalţi

Bucură-te, că primind pe doi tineri bogaţi, i-ai aflat după o vreme mari nevoitori ai lui Christos

Bucură-te, că întru osteneli şi răbdare se umpleau de harul dumnezeiesc

Bucură-te, că ai văzut cum îngerul lui Dumnezeu îi păzea cu armă de foc

Bucură-te, că ţi s-a descoperit cum din gura lor ieşea foc până la cer

Bucură-te, că adormind ei întru Domnul, ai întărit pe fraţi cu descoperirea sfinţeniei lor

Bucură-te, virtute atotvăzătoare

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 8

Viaţa curată şi fără de răutate a celor două femei măritate ţi-a descoperit-o Cel de Sus, încât însuţi te-ai minunat şi ai zis: cu adevărat, nici fecioare, nici femei măritate, nici monah, nici mirean, ci hotărârea cea bună o caută Dumnezeu, primind-o ca pe însăşi fapta şi după alegere trimite fiecăruia pe Sfântul Duh, care lucrează şi îndreptează viaţa celor ce vor să se mântuiască. Pentru aceasta, întru smerenia inimii păzim cântarea întreit sfântă: Aliluia!

Icosul 8

Împreună cu Sfântul Macarie Alexandrinul, prietenul tău întru Domnul, ai fost exilat de episcopul Luciu, eretic arian, cel care pe fericitul episcop Petru l-a izgonit. Şi duşi de ostaşi într-un ostrov în care era necunoscut numele lui Christos Dumnezeu, aţi alungat pe diavoli cu rugăciunea şi cu facerea de minuni. Atunci poporul ce slujea la idoli a primit credinţa în Christos şi s-a botezat, ridicând o sfântă biserică spre slava lui Dumnezeu:

Bucură-te, cetate întărită prin dragostea duhovnicească de frate

Bucură-te, izbăvire de îndrăcire a fiicei slujitorului idolesc

Bucură-te, vrednicie apostolească

Bucură-te, că pe mulţi i-ai născut la viaţa întru Christos

Bucură-te, că vestirea minunilor voastre a ieşit în tot pământul

Bucură-te, ruşinare a prigonitorilor răucredincioşi

Bucură-te, că episcopul eretic a trimis în taină să vă întoarcă în pustia schitului

Bucură-te, că de pretutindeni venea la tine mulţime de popor

Bucură-te, că pe mulţi îi învăţai prin cuvinte de Dumnezeu insuflate

Bucură-te, tămăduire a neputinţelor sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, liman de odihnă al străinilor

Bucură-te, mustrare cu blândeţe a celor biruiţi de patimi

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 9

Pe ucenicul iubitor de arginţi, care ţi-a nesocotit mustrarea şi nu s-a curăţit de lepra patimii l-a ajuns, după moartea ta, şi lepra trupească, iar pe înfricoşatul slujitor idolesc l-ai făcut, prin cuvântul cel bun, mieluşel al lui Christos. Pentru aceasta slăvim milostivirea şi dreptatea cu care Dumnezeu se îngrijeşte de făptura Sa, şi alergăm la limanul netulburat al iubirii Sfintei Treimi, cântându-I împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 9

Cu gândul de a merge în pustia dinlăuntru te-ai luptat cinci ani, temându-te de ispitirea vrăjmaşului. Dar cum prin îndelunga ta răbdare voia Domnului s-a vădit, ai mers acolo şi ai aflat doi monahi care de treizeci de ani se nevoiau în arşiţă şi ger cu dumnezeiască tărie. Pentru care, Părinte, te-ai pogorât şi mai mult în oceanul smereniei, adâncindu-ţi mintea în teama curată de Domnul. Căci, prin aducerea aminte de Judecată şi de focul cel veşnic al neiubirii, îţi topeai trupul ca şi cu nişte năpraznice stihii:

Bucură-te, că ai murit lumii, dar ai aflat Viaţa întru Christos

Bucură-te, minte neatinsă de săgeţile ocărilor

Bucură-te, cuget netulburat de veninul laudelor

Bucură-te, desăvârşită neagonisire de cele lumeşti

Bucură-te, micşorare de sine întru mărirea lui Christos

Bucură-te, tăcere făcută lăcaş al Cuvântului dumnezeiesc

Bucură-te, cădere cu faţa la pământ înaintea Chipului mântuitor

Bucură-te, ridicare a mâinilor spre primirea dumnezeiescului har

Bucură-te, fugă de oameni pentru alipirea de Dumnezeu

Bucură-te, chemare a milostivirii de Sus ce stăvileşte războiul patimilor

Bucură-te, că ai primit în inimă întipărirea Chipului Iubirii

Bucură-te, zbor al închinării spre veşnicia Iubirii

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 10

Ca un fericit părtaş la bucuria nestricăcioasă a Învierii te-ai arătat, Părinte, căci acopereai neputinţele omeneşti şi te osteneai în rugăciune pentru izbăvirea celor ispitiţi, izvorând lumii deznădăjduite tăria cântării îngereşti: Aliluia!

Icosul 10

Pe tâlharul ce îţi fura din chilie l-ai ajutat ca un străin de cele ale tale, iar pe ucenicul ispitit de o desfrânată, care a alergat în rugăciune la mijlocirea ta, o mână nevăzută l-a răpit, aducându-l în chilie, unde te rugai lui Dumnezeu pentru dânsul. Pentru aceasta, cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, înstrăinare de toate cele trecătoare

Bucură-te, plămădire întru realităţile cereşti

Bucură-te, privire a lumii ca prin ochii Icoanei

Bucură-te, zugrăvire pe tăbliţa inimii a Icoanei Iubirii

Bucură-te, slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate

Bucură-te, izvor de pace cerească

Bucură-te, înainte-vedere a celor de departe ca şi a celor de aproape

Bucură-te, suflet curăţit până în adânc de harul dumnezeiesc

Bucură-te, tărie a dragostei ce sprijini pe cei ispitiţi

Bucură-te, sculare la Viaţă a celor căzuţi

Bucură-te, însuţi părtaş în suferinţe al mângâierii lui Christos

Bucură-te, însuţi răpit prin văzduh de dumnezeiasca mână

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 11

După nouăzeci şi şapte de ani de vieţuire întru Christos ţi s-a vestit în vedenie fericitul sfârşit de către Sfântul Antonie, povăţuitorul pustiei, împreună cu Sfântul Pahomie, învăţătorul vieţii monahiceşti. Şi de apro-piata chemare spre sălăşluirea cu dânşii în sânurile Părintelui ceresc te-au încredinţat, iar tu ai primit cu bucurie de la ei negrăita pace a lui Christos şi ai cântat: Aliluia!

Icosul 11

Ai chemat, fericite, pe ucenici, încredinţându-i Domnului şi i-ai îndemnat să păzească aşezămintele duhovniceşti şi predaniile pustniciei, după care ai bine rânduit obştea. Apoi ţi-ai pus mâinile peste dânşii, i-ai binecuvântat şi te-ai rugat pentru ei, învăţându-i din destul şi te-ai pregătit de marea şi înfricoşata trecere a hotarului Veşniciei:

Bucură-te, floare a pustiei înmiresmată de Duhul Sfânt

Bucură-te, că după trei zile, după cum ţi s-a vestit, ai plecat la Domnul

Bucură-te, de un heruvim cu mulţime de îngeri întâmpinat

Bucură-te, de cetele îngereşti şi ale sfinţilor însoţit

Bucură-te, comoară a Împăratului urcată în vistieriile cele veşnice

Bucură-te, că prin sărutarea de pe urmă ai lăsat lumii îndemnul iubirii

Bucură-te, ochi şi mâini întinse spre Domnul până în sfârşit

Bucură-te, că în braţele Lui ţi-ai dat duhul

Bucură-te, că sufletul tău a fost văzut suindu-se la Cer netulburat de vrăjmaşul

Bucură-te, că te-ai acoperit cu smerenia până înlăuntrul porţilor Împărăţiei

Bucură-te, foc ce arzi toate uneltirile vrăjmaşilor

Bucură-te, îngrădire cu puterea lui Christos

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 12

Pecetea Chipului lui Christos şi a Duhului ai primit, Fericite, unindu-ţi prin iubire firea cu harul dumnezeiesc în focul ispitelor. Pentru aceasta, la nunta Fiului lui Dumnezeu te-ai învrednicit a cânta cu Biserica Cerească: Aliluia!

Icosul 12

Arta care suie la ceruri desăvârşit o ai deprins, Părinte, şi zidire nouă te-ai făcut spre luminarea şi întărirea celor ce aleargă cu credinţă la mijlocirile tale. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, fiu al Luminii şi mângâierii

Bucură-te, fiu al Legământului celui nou

Bucură-te, că prin calea cea aspră ai ajuns la viaţa fericită

Bucură-te, viaţă prefăcută în icoană de pururea închinare

Bucură-te, stare neclintită în dragoste şi adevăr

Bucură-te, veşnică unire cu Christos

Bucură-te, odihnă în braţele Sfântului Duh

Bucură-te, desfătare în sânul Părintelui luminilor

Bucură-te, mărturisire cu viaţa a Crucii şi Învierii Domnului

Bucură-te, jertfă vie, bine plăcută lui Dumnezeu

Bucură-te, al Maicii Domnului fiu preaiubit

Bucură-te, alăută a Sfintei Treimi ce faci să răsune glasul inimii

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 13

O, Sfinte Preacuvioase Macarie, purtătorule al Chipului ceresc, care prin fapte dumnezeieşti ne-ai arătat nouă adevărul credinţei, luminează şi în inimile noastre cunoştinţa Evangheliei Mântuitorului. Ca simţind lucrarea gândurilor rele, să ne lepădăm de întunericul ce ne împresoară şi să primim ungerea bucuriei prin lucrarea Sfântului Duh. Iar prin fecioria inimii să ne facem părtaşi fericirii Presfintei Fecioare, în care Tatăl şi-a făcut lăcaş cu Cel Unul Născut al Său. Aşa, Părinte, poartă de grijă din Înalt, ca să nu ne aflăm neîndreptaţi şi despărţiţi de iubirea Ta în ceasul înfricoşat al naşterii în Veşnicie, ci împreună cu tine să cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

(de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1

De fel din Egipt şi de un nume cu Sfinţii Strămoşi Avraam şi Sara, Părinţii tăi şi-au înfrumuseţat viaţa cu înfrânarea şi cu postul, cu rugăciunile şi privegherea, cu milosteniile şi cu multe alte fapte bune. Iar neroditori fiind, se depărtaseră de traiul însoţirii, însă cu duhul erau tot uniţi. Pentru aceasta întreita rază a dragostei Sfintei Treimi o au găzduit în inimile lor, şi însuşi Sfântul Patriarh Avraam le-a vestit în vedenie dezlegarea nerodirii prin fericitul rod ce avea să fie lumină lumii:

Bucură-te, cu tatăl tău, preotul Avraam, de bucuria vederii sfântului patriarh

Bucură-te, că răpindu-li-se averile, Părinţii tăi au nădăjduit în Domnul

Bucură-te, că au fost mângâiaţi de dumnezeiasca lumină a buneivestiri

Bucură-te, că nu au zăbovit în a urma voii Domnului

Bucură-te, că s-au mutat după dumnezeiasca rânduială lângă pustia în care aveai să-I slujeşti Lui

Bucură-te, că tatăl tău a fost ridicat din boala cea de moarte cu mână tare

Bucură-te, că îngerul lui Dumnezeu i-a vestit mila şi binecuvântarea de Sus

Bucură-te, că lăcaş Sfântului Duh te-a numit

Bucură-te, că numele fericirii ţi-a dăruit

Bucură-te, că vieţuirea îngerească, roditoare a mântuirii multora, ţi-a zugrăvit

Bucură-te, că Părinţii tăi au mulţumit Domnului cu bucurie şi cutremur

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!

Condacul 1:

Viaţă fericită ducând în lume, te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi, împreună cu cetele fericiţilor, Macarie, purtătorule de Dumnezeu, iar locuind în pustiu ca într-o cetate, ai primit de la Christos harul minunilor. Pentru aceasta te cinstim:

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinţilor!


19 ianuarie

Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Episcopul Efesului

Facere a monahului Andrei Kapsocalivitul

Condacul 1:

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând:

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Icosul 1:

Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:

Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri

Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător

Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat

Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat

Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit

Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat

Bucură-te lauda cuvioasei tale maici

Bucură-te rod al sfintei rugăciuni

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 2-lea:

Împărate ceresc, slavă se cuvine Ţie Celui ce trimiţi luminători şi povăţuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe sfântul Marcu, dimpreună zicând Ţie: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu ţi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulţit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primeşte această cântare:

Bucură-te păstorule al Efesului

Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis

Bucură-te tuturor pildă de fapte bune

Bucură-te cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit

Bucură-te iubitorule de feciorie

Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulţit

Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit

Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 3-lea:

Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înţelepţită, te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Înger pământesc şi om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor, de la care auzi:

Bucură-te bărbat desăvârşit în înţelepciune

Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăţia darurilor tale

Bucură-te înger pământesc şi om ceresc

Bucură-te cel ce vrednic eşti întru arhierie

Bucură-te cel ce prin nevoinţe te-ai adus întru curăţie

Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat

Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat

Bucură-te că primatul papal dogmatisind l-ai surpat

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 4-lea:

Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând:

Bucură-te vas de mult preţ al lui Hristos

Bucură-te ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios

Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos

Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor

Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor

Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci

Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci

Bucură-te că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 5-lea:

Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potoleşte mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-ţi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ţi:

Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii

Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii

Bucură-te că la pocăinţă pe toţi i-ai chemat

Bucură-te că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat

Bucură-te că doar cei învârtoşaţi nu te-au urmat

Bucură-te că nu ai pregetat cu blândeţe a-i mustra

Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulţi ai adus

Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 6-lea:

Împăratul Ioan al Bizanţului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteşug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Chemând papa în cetatea Florenţei pe ortodocşii arhierei din toată lumea, fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor, şi punându-ţi înainte dogmele ereticeşti, te ispiteau să te învoieşti cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faţă, pentru care te lăudăm:

Bucură-te că pe latini i-ai vădit de eres

Bucură-te că la învăţarea norodului ortodox ai purces

Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii

Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii

Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei Tradiţii

Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii

Bucură-te că cele şapte soboare ţi-au fost dreptar

Bucură-te că ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 7-lea:

Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi:

Bucură-te aur preastrălucit

Bucură-te că în foc te-ai lămurit

Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit

Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit

Bucură-te credincios apărător al credinţei

Bucură-te păstrător al Sfintei Tradiţii

Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi

Bucură-te luminos povăţuitor de mulţimi

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 8-lea:

Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul Sfinţilor Părinţi, pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îţi cânta:

Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti

Bucură-te înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori

Bucură-te ridicătorul înşelaţilor ce se smeresc

Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici

Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase

Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniţi pentru dreptate

Bucură-te povăţuitor şi cârmaci ortodocşilor

Bucură-te vrednic stareţ al monahilor evlavioşi

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 9-lea:

Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole şi învăţături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceştilor învăţături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Toată cetatea Bizanţului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă:

Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinţă

Bucură-te cel prin care se luminează norodul

Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleşuguri

Bucură-te făcător de nemincinoase minuni

Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi

Bucură-te stâlp de foc al credinţei

Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilinţe

Bucură-te temelia dreptei credinţe

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 10-lea:

În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi, de a ta venire toţi s-au bucurat, care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniţat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare, lăudându-te aşa:

Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăţit

Bucură-te cela ce prin nevoinţe te-ai luminat

Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârşit

Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit

Bucură-te că inima prin rugăciune ţi-ai neprihănit

Bucură-te că de glasul conştiinţei ai ascultat

Bucură-te că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat

Bucură-te că sufletul nu ţi-ai întinat

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 11-lea:

Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană, când toţi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Înteţindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-ţi din pricina frigului şi flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit, pentru care te fericim cu unele ca acestea:

Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos

Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus

Bucură-te rugător pentru cei neiscusiţi în credinţă

Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate

Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilinţe

Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie

Bucură-te sfânt povăţuitor al preoţilor cuvioşi

Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocşi

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 12-lea:

Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulţimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toţi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuţi în reaua credinţă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:

Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine

Bucură-te că Hristos ţi-a dat cereasca împărăţie

Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt

Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat

Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat

Bucură-te soare care niciodată nu apui

Bucură-te piatră de poticnire apostaţilor de azi

Bucură-te cela ce pe temeiul Credinţei Ortodoxe ne înalţi

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 13-lea:

O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puţine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi iarăşi se zice Icosul 1

Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:

Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri

Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător

Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat

Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat

Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit

Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat

Bucură-te lauda cuvioasei tale maici

Bucură-te rod al sfintei rugăciuni

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 1:

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând:

Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!